پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به طبقه کارگر به مناسبت اول ماه مه!

رفقای کارگر !
سلامهای گرم ما را به مناسبت اول ماه مه بپذیرید. امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که از یک طرف توده های کارگر و زحمتکش در بسیاری از جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا برای بزیر کشیدن رژیمهای سرمایه داری مستبد و ضد کارگر و بر سر آینده پا به میدان نبرد سهمگینی گذاشته اند. و از طرف دیگر نظام سرمایه داری در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دچار عظیم ترین بحران اقتصادی و معضل بی اعتباری و عدم مشروعیت سیاسی است. در ایران نیز شرایط کم و بیش یکسان است. سالهاست که جامعه در تلاش برای خلاصی از شر حکومت اسلامی و تمامی مصائب ناشی از نظام سرمایه داری است. گویی بخشهایی از جامعه بشری در حال یک خانه تکانی عظیم اند. آنچه که تا چند ماه پیش در تبلیغات مدافعین نظامهای استثمارگر حاکم یک غیر ممکن بود اکنون با اعتراضات قدرتمند کارگر و توده مردم زحمتکش به واقعیتی شیرین و شوربخش تبدیل شده است.

رفقای کارگر جامعه بشری در دوره پرتحولی از تاریخ خود بسر میبرد. تاریخی که میتواند نوید بخش آینده ای انسانی و یک زندگی بهتر باشد. آینده ای آزاد٬ برابر٬ مرفه برای همگان. آینده ای عاری از استثمار و مصائب و مشقات نظام سرمایه داری. آینده ای بدون تقسیم طبقاتی٬ بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید٬ بدون مزد بگیری٬ یک آینده انسانی و آزاد متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر و سرنوشت آن.
 
رفقای کارگر ما در کنگره اخیر خود تاکید کردیم که برخلاف تحولات سیاسی دورانهای گذشته که کارگران و مردم زحمتکش هیچگاه در جدال بر سر قدرت سیاسی در جامعه و تحولاتش نمایندگی نمیشدند٬ این بار به لطف وجود جنبش عظیم کمونیسم کارگری٬ جنبش آنتی کاپیتالیستی طبقه کارگر و نیروی تحزب یافته اش٬ و با توجه به موقعیت جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان و جوانان که میتوانند بزیر پرچم "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری" متشکل شوند٬ بطور عینی شانس پیروزی دارند و میتوانند جامعه ایران را بطور بنیادی دگرگون کرده و یک نظام پایدار و متضمن خواستهای دیرینه توده های مردم را پایه ریزی کنند.

این واقعیت شیرین تلاشی عظیم را در دستور ما قرار میدهد. تلاشی که تضمین کننده فردایی است که در آن کسی گرسنه نباشد٬ کسی بیسواد نباشد٬ کسی شب را در خیابان بسر نبرد٬ کودکی از گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست ندهد. استعداد و خلاقیت هیچ انسانی بخاطر تولدش در صفوف طبقه کارگر و محروم نابود نشود. آرزوها و آمال توده انسان کارکن بخاطر سود و انباشت سرمایه به خاک سپرده نشود. فردایی که جایی از زن ستیزی در آن نباشد. زن انسان فرودستی نباشد٬ زن بودن جرم نباشد. خرافات و تحجر و عقب ماندگی و مذهب زندگی مردم را در چنگال خود به اسارت نگرفته باشد. کسی برای زندگی ناچار نباشد نیروی کار خود را به فروش برساند٬ کار مزدی دون شان انسان و جامعه باشد. کار فعالیتی کسل کننده و عذاب آور نباشد٬ برعکس کار فعالیتی خلاق برای رفع نیازمندیهای همگان در جامعه باشد و هرکس به اندازه نیازش از محصولات تولید شده که حاصل تلاش همگان است برخوردار باشد و به میزان توانش در رفع نیازمندیهای همگان بکوشد. سهم جوان از زندگی بیکاری و تباهی آینده اش نباشد. کنگره تاکید داشت که اگر حکومت در دست ما باشد تحقق چنین جامعه ای در فردای سرنگونی رژیم اسلامی تماما ممکن و مقدور است.
 
رفقای کارگر ما در آستانه اول ماه مه بار دیگر تاکید میکنیم که پیروزی جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم هر چه بیشتر به نقشی که کارگر و کمونیسم در این تحولات ایفا میکنند٬ گره خورده است. ما تاکید میکنیم که طبقه کارگر باید با پرچم مستقل سوسیالیستی خود٬ متشکل و متحزب٬ در این اعتراضات شرکت کند و رهبری آن را در دست گیرد. از این رو بر برپایی فوری و همه جانبه جنبش مجامع عمومی کارگری و سازمان یافتن آن و شکل دادن به شوراهای کارگری و همچنین شوراهای کارگران و مردم زحمتکش و جوانان در محلات از تاکیدات ماست. ما تاکید میکنیم که طبقه کارگر تنها با حزبش میتواند پیروز شود. از این رو باید متحزب شد. باید در راس اعتراض توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی قرار گرفت. باید تلاش نیروهای جنبشهای ارتجاعی ناسیونالیسم پرو غربی و جنبش ملی – اسلامی را در حقنه کردن آلترناتیوهای ضد کارگری٬ اسلامی و ناسیونالیستی خنثی کرد. باید اعتماد و باور بخش قابل ملاحظه ای از جامعه به آلترناتیو کارگری و کمونیستی را جلب کرد.

رفقای کارگر
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه شما را بمنظور رهبری مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و سازماندهی یک انقلاب عظیم اجتماعی و استقرار حکومت کارگری به صفوف خود فرامیخواند . باید اول ماه را به روزی برای پیشروی مبارزات سرنگونی طلبانه توده های مردم٬ به روز اعتراضات و اجتماعات پرشور کارگری٬ به روز همبستگی بین المللی٬ به روز فریادهای آزادی٬ برابری٬ رفاه و یک دنیای بهتر و همچنین تخته پرشی برای گسترش اردوی آزادی و برابری و رفاه همگان٬ اردوی کمونیسم و کارگر٬ تبدیل کرد.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۵ آوریل ۲۰١١ – ۵ اردیبهشت ١۳۹۰