جلسه گفت و شنود رهبری حزب در کلن، آلمان
بحثی داغ در مورد دموکراسی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم !

روز شنبه 23 آوریل بدعوت تشکیلات آلمان حزب اتحاد کمونیسم کارگری، یک جلسه گفت و شنود با رهبری حزب تحت عنوان آینده ایران: دموکراسی یا سوسیالیسم برگزار شد. رفقا نسرین رمضانعلی و آذر ماجدی اعضای دفتر سیاسی حزب در این جلسه شرکت داشتند .

ابتدا نسرین رمضانعلی به شرکت کنندگان در جلسه، چه آنهایی که در محل حضور داشتند و چه آنهایی که از طریق شبکه پالتاک در جلسه شرکت داشتند، خوش آمد گفت. پس از آن حزب اتحاد کمونیسم کارگری و اهداف آنرا به حضار معرفی کرد. سپس آذر ماجدی یک سخنرانی با تم جلسه ارائه داد. وی گفت که خیلی روشن و ساده می توان خواست های واقعی و پایه ای مردم را بازشناخت: سرنگونی جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی، برابری و رفاه. وی سپس در تحلیل جامعه ایران اعلام کرد که سه جنبش اصلی اجتماعی در جامعه وجود دارد: ملی – اسلامی، ناسیونالیسم پرو غرب و کمونیسم کارگری .

آذر ماجدی جایگاه و خواست های اصلی هر یک از این سه جنبش را برشمرد. گفت که دموکراسی روبنای سیاسی متناظر بر نظام سرمایه داری است و لذا نمی تواند پاسخگوی خواست های واقعی مردم باشد. طی سخنرانی آذر ماجدی به مثال ها و نمونه های بسیاری از کشورهای غربی اشاره کرد. وی همچنین در مورد جنبش های اعتراضی در خاورمیانه و آفریقای شمالی صحبت کوتاهی کرد. آذر ماجدی طی سخنان خود تمام آزادیخواهان و برابری طلبان را به پیوستن به حزب اتحاد کمونیسم کارگری دعوت کرد .

سپس در بخش پرسش و پاسخ مباحث بسیار داغی در مورد ناسیونالیسم، دموکراسی و سوسیالیسم درگرفت. در مورد جوامعی که تحت عنوان سوسیالیسم معروف شده بودند نیز صحبت شد. جلسه حدود سه ساعت بطول انجامید. حاضرین در جلسه و در پالتاک فعالانه در بحث شرکت داشتند. بحث داغی پس از پایان جلسه میان رهبری و کادرهای حزب با برخی از شرکت کنندگان و همچنین در شبکه پالتاک پیرامون مباحث ارائه شده ادامه یافت .

تعدادی از نشریات حزب، برای یک دنیای بهتر میان شرکت کنندگان توزیع شد و یکی از حضار خواهان عضویت در حزب شد. نسرین رمضانعلی با ارائه دسته گلی پیوستن این رفیق را به حزب به او تبریک گفت .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری بزودی در شهرهای دیگری هم جلسات گفت و شنود را ادامه خواهد داد .

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد آلمان
26 آوريل ٢٠١١