گزارشی کوتاه از تظاهرات حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد


به فراخوان واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با نيروهاى سياسى آزاديخواه مخالف اعدام تظاهرات با شکوهی در روز ٢٢ آوريل 2011 برگزار شد. شعار کوبنده "مرگ بر جمهوری اسلامی" بر فضای میدان طنین افکن بود.  کریم نوری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مونا دال از حزب کونیست ایران طی سخنرانی خود اعلام کردند- جمهورى اسلامى٬ رژيمى که برسکوى اول آدمکشان دولتى جهان ايستاده است٬ قصد دارد زندانيان سياسى از جمله شيرکو معارفى و حبيب لطفى را در آستانه اول مه اعدام کند. هدف جمهورى اسلامى از اعلام اين خبر و تلاش براى اجراى اين جنايت٬ اينست که صداى آزاديخواهى کارگرى را در روز کارگر خفه کند. تلاش ميکند به اميد و آرزوى صدها ميليون انسان در اينروز خون بپاشد. جمهورى اسلامى از روز اول با جنايت عليه کارگران و مخالفين سياسى سر کار آمد و تا امروز با همين سياست سر پا ايستاده است. بايد تلاشهاى جنايتکارانه حکومت اسلامى را متوقف کرد. کریم نوری بارها به افشای رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی پرداخت و ضمن محکوم کردن اعدامها بر این نکته تأکید کرد که تنها با بزیر کشیدن این رژیم می توان این ماشین جنایت را متوفق کرد. این آکسیون موفق توانست توجه تعداد بیشماری از عابرين را به خود جلب کند و یکبار دیگر مماشات دولتهای اروپایی و بخصوص سوئد با رژیم صد هزار اعدام را براى مردم سوئد افشا کند.
برای دیدن فیلم و عکسهای آکسیون به لینکهای زیر مراجعه کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=uUNqReRPBQo
http://www.youtube.com/watch?v=fXX6VoAFm8w

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى- واحد گوتمبرگ

24 آپریل 2011