کارگران سد کارون 4 خوزستان
18 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 400 نفر از کارگران پروژه ساخت سد کارون 4 در استان خوزستان 18 ماه است دستمزدی دریافت ننموده اند. اعتراضات مداوم و پی در پی تا امروزی کارگران برای نقد شدن دستمزدهای معوق به دلیل کار شکنی "شمسیا" مدیر وزارت نیرو خوزستان و کارفرما و همچنین به دلیل جو پلیسی و ارعاب و سرکوب در میان کارگران عملا بی نتیجه بوده است.

جواب عوامل کارفرما به اعتراضات برحق کارگران زبان تهدید و نداریم و زندان و سرکوب است. در مواردی هم به دلیل فشار و اعتراض کارگران٬ کارفرما برای ساکت نمودن کارگران مجبور به پرداخت مساعده های ناچیزی به کارگران شده است! در این مدت بارها برخی از فعالین کارگری در این مرکز به بهانه های واهی و به قول کارفرما "به دلیل تحریک کارگران و ایجاد اغتشاش!" توسط حراستیها و عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی سرمایه داران بازداشت و روانه زندان شده و تحت شکنجه های وحشیانه اوباش اسلامی قرار گرفته اند. کارفرما و عوامل حکومتی بخوبی واقفند که 18 ماه ندادن و بالا کشیدن دستمزدها چه فضایی آکنده از کینه و تنفر علیه حکومت اسلامی سرمایه داران را دامن زده است و به همین دلیل است که برای نخوابیدن کار و کنترل اوضاع متوسل به ایجاد و تشدید فضای شدید پلیسی و سرکوب و ارعاب بر علیه کارگران شده اند. کارگران را بشدت کنترل میکنند، مکالمات تلفنی کارگران کنترل میشود و اگر در سرویس غذا خوری و یا هر جای دیگری حرکت و تجمع مشکوک چند کارگر مشاهده شود بلافاصله مزدوران حراستی به بازخواست و سئوال پیچ کارگران می پردازند. اوضاع در میان کارگران بعلت عدم دریافت دستمزدها، فشار کاری و جو پلیسی و سرکوب به شدت بحرانی و آماده انفجار است.

یکی از کارگران میگفت: در اینجا به ضرب زنجیر و شلاق و زندان و کار طاقت فرسا و سنگین و زندگی شبانه روزی در کمپهای غیر بهداشتی و فاقد امکانات اردوگاه کار اجباری ساخته اند. ما بردگان مدرنیم. آن وقت میخواهند راضی و ساکت باشیم، انفجار خشم و کینه و عدالت خواهی ما در راه است و دیر نیست که روزی همه این جانوران آدمکش و دزد را جارو کنیم.

کارگران پروژه سد کارون 3 که چندی پیش به اتمام رسید هم اکنون در احداث پروژه سد کارون 4 واقع در منطقه باغ ملک و ایذه خوزستان مشغول بکارند. این کارگران که تعدادشان بیش از 400 نفر است همگی قرار دادی و با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری مشغول به کار هستند و در 10 کمپ غیر بهداشتی و فاقد امکانات در شرایط تفتیش پلیسی و بد آب و هوایی که تحت نظارت وزارت نیرو خوزستان میباشند به سر میبرند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ فروردين ١٣٩٠ – ١۵ آوريل ٢٠١١