نه به اعدام، زنده باد حق حیات!جمهوری اسلامی این ماشین جنایت و آدمکشی بار دیگر اعلام نموده است که تصمیم دارد دو تن از زندانیان سیاسی "شیرکو معارفی و حبیب لطفی" را در اول ماه مه اعدام نماید.

اعدام قتل عمد است، علیه حرمت زندگی و علیه ابتدائی ترین حق انسان یعنی حق زیستن است. اعدام عملی شنیع برای سرکوب انسان و جامعه انسانی است. جمهوری اسلامی این حکومت جنایت و آدمکشی میخواهد بار دیگر با اعدام دوانسان دیگر، مردم معترض را بترساند. میخواهد با اعدام جو خفقان و وحشت بیشتری را به جامعه تحمیل نماید. ترس می آفریند که به حکومت ننگین خود ادامه دهد. میخواهد اول ماه مه، روز اعتراض کارگر علیه سرمایه را به روز اطاعت از جمهوری اسلامی تبدیل نماید. میخواهد این روز را به روز کشتار شریفترین انسانها تبدیل نماید تا نفرت را جانشین زندگی و سعادت انسانها نماید.

 مردم آزادیخواه!
اعدام قتل عمد دولتی است. جنایت دولتهاست و جمهوری اسلامی سالهای سال است که به هر بهانه ای زندانیان سیاسی را به قتلگاه میکشاند و قربانی میکند که بتواند به حکومت سیاه خود ادامه دهد.  باید برعلیه جنایت این حکومت ضد بشر ایستاد و اعتراض نمود.

روز 22 آوریل روز اعتراض به احکام حبیب لطفی و شیرکو معارفی است. سازمان آزادی زن ضمن پاسخ به این فراخوان در کنار نیروهای مترقی و رادیکال در اجتماعات و گردهمایی ها شرکت خواهد نمود و خواهان لغو احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی خواهد شد. باید متحدانه برعلیه اعدام و جنایت ایستاد و خواستار محاکمه سران جمهوری اسلامی در دادگاه های بین الملی شد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد حق حیات
زنده باد آزادی، زنده باد برابری

سازمان آزادی زن
19 آوریل 2011 برابر با 29 فروردین 1390