زنگها برای که به صدا در میاید!
احمد بابائى

صدای شیپور تدارک چیان سرمایه٬ قشون کشان حکومت جهل اسلامی و آماده باش حمله به  سفره تهی از نان کارگران را شنیدی؟

میگویند به اول ماه مه نزدیک میشویم٬ زنگها به صدا در آمدند! امسال را به خاطر بسپار. وقتی که در تونس خیزش انقلابی کارگران و مردم حکومت استبدای را بزیر کشیدند٬ وقتی که در مصر تونس تکرار شد٬ امسال را به خاطر بسپار.

وقتی کارگران انقلابی فرانسه علیه ریاضت کشی اقتصادی سرمایه داران  مقاومت کردند و زنگها علیه فقر٬ علیه نابرابری٬ در سرتاسر دنیا به صدا در آمدند. سرمايه داران گفتند ما بار بحرانمان را بر گرده شما خالی میکنیم٬ سالها قبل به من و تو گفته بودند. رفیق من٬ تو گفتی مقاومت می کنی!

کارگران دنیا گفتند مقاومت می کنیم و می جنگیم. خيلى ها باور نکردند. و اینگونه بو د که زنگها بصدا در آمدند و جنگ علیه فقر و نابرابری٬ عليه نظام استثمارگر و سرکوبگر سرمایداری٬ و براى برقراری آزادی و برابری و رفاه آغاز شد. نه٬ درابعاد جديد و وسيعى ادامه پیدا کرد.

رفیق من! بیائیم به تدارک اول اول ماه مه برویم. بسراغ کارگران در کارخانه و محل زندگی برویم.  تنها سلاح ما اتحاد و تشکل ماست. امروز بايد به قدرت توده اى مان در قالب مجامع عمومی و شوراهای کارگری متکى شويم. ما تنها با اتکا به قدرت متشکل و واقعى و مستقل مان میتوانیم توازن قوا را به نفع کارگران و جنبش مان براى آزادى جامعه تغيير دهيم.

کارگران اگر به قدرتشان شکل بدهند بورژواها و کارفرماها جرات ندارند هر روز به ما بيحرمتى کنند و نان مان را گرو بگيرند. يادم هست بیست سال پيش٬ وقتی که در ایران خودرو کار میکردم. کارگران کارگران به همت اتحاد خود تدارک یک اعتراض وسیع علیه قطع سهمیه پیکان را سازمان دادند. یا وقتی در ایران تایر چگونه مدیر عامل بنیاد مستضعفان را به زیر مشت و لگد گرفته بودند . ما هر زمانى متحد بوديم جلو رفتيم.

برای آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و کلیه زندانیان سياسى تدارک ببینیم. برای بلند کردن فرياد نه به فقر و گرانى٬ برای آزادی بی قید و شرط تشکل٬ برای رفع نابرابرى و تبعیض علیه زنان٬ برای گسترش جنبش افزایش دستمزدها و لغو کار قراردادى تدارک ببینیم. باور کن این کار ماست. جامعه به تحرک قدرتمند ما کارگران چشم دوخته است. امسال را باید به سال کنترل کارگری بر کارخانه ها تبدیل کنیم. بايد برای سوسیالیسم و حکومت کارگرى تدارک ببینیم. اين عملى است و در توان ماست .

در نبرد به وسعت یک جامعه نیاز به تدارک به وسعت یک جامعه داريم. رفقاى کارگر٬ همرزمان! برای استقرار آزادی٬ برابری و حکومت کارگری به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید . *