اعدام قتل عمد دولتى است!
اعدام تحت هیچ شرایطی مجاز و قابل توجیه نیست!

اعدام "مجازات" نيست٬ جنايت است! جنايتى آگاهانه و عامدانه که توسط نهادى بنام دولت طراحى و با نقشه قبلى اجرا ميشود. اعدام قتل عمد است. اعدام تعرض به حق حيات انسان و قانونى وحشيانه براى امحاى فيزيکى مخالفين و هر کسى است که قدرت دولت و آتوريته هاى متفرقه را نپذيرد. در طول تاريخ نيز اين "مجازات" اساسا براى سر بزير نگهداشتن مخالفين سياسى مورد استفاده قرار گرفته است. براى نفى پايه اى سياست اعدام بايد این فرض را به کرسی نشاند که هیچکس، هیچ دولتى٬ هيچ قدرتى٬ هيچ نيروئى٬ به هر دلیلی٬ حق کشتن و گرفتن جان کسی را در مراسم شرم آور اعدام٬ که نامش را "اجراى عدالت" گذاشته اند٬ ندارد. با اعدام عدالت اجرا نميشود بلکه قربانى ميشود. نام "عدالتى" که آگاهانه و خونسردانه جان انسانها را ميگيرد ارتجاع است و بايد سرنگون شود.

جمهورى اسلامى٬ رژيمى که برسکوى اول آدمکشان دولتى جهان ايستاده است٬ قصد دارد زندانيان سياسى از جمله شيرکو معارفى و حبيب لطفى را در آستانه اول مه اعدام کند. هدف جمهورى اسلامى از اعلام اين خبر و تلاش براى اجراى اين جنايت٬ اينست که صداى آزاديخواهى کارگرى را در روز کارگر خفه کند. تلاش ميکند به اميد و آرزوى صدها ميليون انسان در اينروز خون بپاشد. جمهورى اسلامى از روز اول با جنايت عليه کارگران و مخالفين سياسى سر کار آمد و تا امروز با همين سياست سر پا ايستاده است. بايد تلاشهاى جنايتکارانه حکومت اسلامى را متوقف کرد.  

روز ٢٢ آوريل نيروهاى سياسى چپ و سوسياليست در اعتراض به سياست جنايتکارانه و ضد کارگرى جمهورى اسلامى اجتماعات و متينگ هائى در کشورهاى مختلف برگزار ميکنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با نيروهاى سياسى آزاديخواه مخالف اعدام٬ مردم آزاديخواه را دعوت ميکند که در تظاهراتها و اجتماعات در کشورهاى مختلف وسيعا شرکت و عليه اعدام و حکومت اسلامى اعدام اعتراض کنند. در اينروز بايد عليه نفس مجازات اعدام و براى الغاى بيقيد و شرط اين جنايت دولتى٬ براى لغو کليه احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی٬ براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى٬ و براى برچيدن ماشين دولتى اعدام و جنايت اسلامى متحدانه اعتراض کنيم.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ فروردين ١٣٩٠ – ١٢ آوريل ٢٠١١