کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

در نیمه مارس 2011 هیات دایر دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طبق قرار مصوب کنگره اول، کمیته خارج کشور حزب را منتصب کرد. پیش از آن تشکیلات خارج حزب تحت رهبری مسئول خارج قرار داشت. طبق قرار مصوب کنگره اول، این کمیته در اولین فرصت کنفرانس تشکیلات خارج کشور را تشکیل می دهد و از آن پس کمیته خارج کشور توسط کنفرانس های تشکیلات خارج انتخاب خواهد شد.

رفقا محمود احمدی، جمال ارژنگ، مریم کوشا، آذر ماجدی و شهلا نوری اعضای جدید کمیته خارج هستند. مریم کوشا بعنوان دبیر کمیته منتصب شد .

کمیته خارج کشور در اولین جلسه خود پلاتفرم دبیر را باتفاق آراء به تصویب رساند .

هیات دائر دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اول آوریل 2011