کمپین دروغ پراکنی ناسیونالیسم کرد
علیه منصور حکمت

اخیرا فردی باسم نادر خلیلی در نوشته ای در مورد کتاب "واقعیتی در ابهام" نوشته محمد سیار،  رهبری وقت کومه له را چه در نقشی که ادعا می شود در فاجعه کشتار اکثریت رفقای گردان شوان در اسفند 1366 داشته است و چه در "کتمان واقعیت" مورد نقد قرار می دهد. ایشان طی این نوشته بارها و بارها بر ضرورت افشای حقایق تاکید می کند و خود را محقق حقیقت می نامد. در جایی مدعی می شود که: "اتهام وارد کردن به اشخاص، بدون در دست داشتن مدرک مستند و کافی و روشن، کاری نیست که در اندیشه ی پسا مدرن امروز، جایی داشته باشد ."

اما همین نویسنده پسا مدرنیست و ظاهرا حقیقت طلب، چند جمله پایین تر یک دروغ بزرگ که در زمان خود پاسخ در خور گرفته است را به منصور حکمت نسبت می دهد. ایشان دست در انبان تبلیغات ضد کمونیستی ناسیونالیسم کرد و کمپین پاخورده ترور شخصیتی که علیه منصور حکمت براه انداخته اند، کرده است و همان اراجیفی را که در زمان حاد شدن مباحث کمونیسم کارگری در حزب کمونیست ایران، توسط گرایش راست ناسیونالیست درون حزب و کومه له علیه منصور حکمت  شایع شده بود را تکرار کرده است :

"واقعیت برخلاف گفته ی منصورحکمت مبنی بر «رمه بودن پیشمرگان» درآن مقطع است و« نیروی پیشمرگ رمه نیستند»! سکوت و در ابهام نگهداشتن موضوعِ بسیار مهمِ گردان شوان و همچنین واقعه ی تلخ پیشتر، یعنی گردان 22 ارومیه، تاییدی برگفته ی ناواقع منصور حکمت بوده و خواهد بود. ... این واژه ی «رمه بودن» به معنای گوسفند بودن، هرگز درخور مبارزین صمیمی و پایدار به آرمانهای سوسیالیستی و درک درست ایشان از زخمها و زندگی کارگران، نبوده است. ... به شهادت تاریخ، این کردستان بوده که همواره پیشتاز مبارزات بوده است و پیشمرگان کردستان، همواره در جهت فهم زلالتر وقایع و درک درست تری از سیستم «سرمایه» تحقیق میکرده اند و یا قلم می زده اند و بیشترین آمار دانشجویان را نسبت به سراسر ایران، در دانشگاهها داشته اند واین در حالی است که هیچگاه پایان نامه ی دانشگاهی خود را، به عنوان طرح و تئوری از سوسیالیسم، به خورد ساده دلان نداده اند. نه؛ ایشان رمه نبودند، اینها عزیزترین ها و کارا ترین های، میدان اندیشه و آزادی خواهی بوده اند؛ .... از اینرو سکوت هنوزِ رهبریت کومه له، هرچند درانشعابات و دسته های خاص خویش اند، چنانچه در بالا رفت، مهر تاییدی بر گفتار منصورحکمت است در صورتی که این گفتار، به هیچ صورتی نمی تواند دربرگیرنده ی «واقعیت» باشد ."

شایعه منصور حکمت "پیشمرگان کومه له را رمه خوانده است" در سال 1368 توسط بخشی از رهبری وقت کومه له، از جمله عمر ایلخانی زاده، در میان تشکیلات پخش شد. این جمله ظاهرا از سمینار دوم کمونیسم کارگری منصور حکمت در مورد کردستان "نقل قول" می شد. پخش این شایعه یکی از ابزارهای گرایش راست ناسیونالیست کومه له و حزب کمونیست ایران در کمپین ترور شخصیت منصور حکمت بود.
 
اما منصور حکمت در این کنفرانس چه گفته بود؟ منصور حکمت خطاب به رهبری کومه له گفته بود: "مگر پیشمرگ کومه له رمه است؟" گرایش ناسیونالیستی با حذف "مگر" و علامت سوال، این جمله را به پیشمرگ کومه له رمه است بدل کرد. این شایعه و دروغ پراکنی زشت در همان زمان توسط منصور حکمت پاسخ گرفت. یکی از اسناد با ارزش این دوره که ضمنا به این کمپین ناهنجار و ضد کمونیستی نیز می پردازد، جزوه "فقط دو گام به پس" منصور حکمت است .

شک دارم این نویسنده پسا مدرنیست "تشنه حقیقت" این اسناد و تاریخ را از یاد برده باشد. این یک اشتباه سهوی نمی تواند باشد. این یک ترفند پسا مدرنیستی است که می تواند هر چیزی را حقیقت جلوه دهد، زیرا به یک حقیقت پایدار معتقد نیست. این گرایش ناسیونالیستی کرد است که در پی این کلمات و جملات "حقیقت جویانه" قد علم می کند. از قضا دارای هیچ وجه جدید یا بنا به ادعای نویسنده "پسا مدرن" نیز نیست! همان دروغ های قدیمی با همان بی شاخ و دمی وقت دارد پس از بیست و سه سال مطرح می شود.
 
از فخر فروشی های ناسیونالیستی ایشان در مورد کردستان می گذریم. اما ذکر آنها خالی از اهمیت نیست. زیرا که یکبار دیگر خصومت آشتی ناپذیر ناسیونالیسم کرد با منصور حکمت بعنوان پرچمدار و رهبر جنبش کمونیسم کارگری و نقد تند ارتجاع ناسیونالیستی در هر نوع و فرم را باثبات می رساند. کمپین ترور شخصیت، دروغ پراکنی و شایعه سازی در مورد منصور حکمت کار جدیدی نیست. این کار را رژیم اسلامی در سال 1361 پس از دستگیری بیش از صد نفر از رفقای اتحاد مبارزان کمونیست آغاز کرد، سپس توسط ناسیونالیسم کرد در قالب حزب دمکرات، بعد از آن ناسیونالیسم کرد درون کومه له و گرایشات ضد کمونیست و طرفدار جمهوری اسلامی ادامه یافته است. این کمپین دروغ و شایعه مهر تائید دیگری است بر اهمیت تئوری و سیاست های منصور حکمت و نقشی که در جنبش کمونیستی و برای احیای کمونیسم کارگری مارکسی ایفاء کرده است. این کمپین دروغ و شایعه بیانگر فلاکت و استیصال دشمنان کمونیسم و کارگر، دشمنان آزادی و برابری و حامیان ارتجاع در مقابل حقانیت کمونیسم کارگری منصور حکمت است.
 
بنیاد منصور حکمت

آذر ماجدی
6 آوریل 2011