قطعنامه٬

نيروگاه هاى هسته اى بايد برچيده شوند!

هر نیروگاه اتمی خود یك بمب اتمی عظیم و آماده انفجار است. تجربه بشریت در چند دهه گذشته ثابت كرده است كه هر نقص فنی، آسیب و انفجار در نیروگاه های اتمی میتواند موجب مرگ هزاران نفر و صدمات جانی و روانی به چندین نسل از ساكنین یك منطقه وسیع و بیخانمانی میلیونها نفر گردد.  

بطور مشخص:

- از آنجا كه در مناسبات سرمایه داری انرژی هسته ای همچون هر محصول ديگر خصلت كالا به خود گرفته و سود مبنای تولید و بازتولید آن و نیازها، رفاه، سلامت و امنیت انسان تابعی از منفعت سرمایه است؛
- از آنجا كه سطح دانش و تكنولوژی كنونی بشریت نمیتواند مانع جلوگیری از آسیب های فلج كننده به تاسیسات اتمی بوسیله سوانح طبیعی چون زمین لرزه، سیل و طوفان شود و از این رو خطر بالقوه عظیمی جان و سلامتی میلیونها انسان را هر روز تهدید میكند؛  
- از آنجا كه نیروگاه های اتمی در دنیای پر از جنگ و تنش و کشمکش کنونی میتواند یک هدف تروریستی و نظامی تلقی شود، لذا خطرات بالقوه آن برای جامعه بشری مانند بمب های اتمی است؛
- ازآنجا كه سوانح محیط كار در عرصه تولید انرژی هسته ای آسیب های بسیار و جبران ناپذیری به كارگرانی شاغل در این صنعت وارد میكند؛
- از آنجا كه زباله های اتمی یك منبع بزرگ آلودگی محیط زیست در دنیا و عاملی جهت بیماریهای خطرناك و سرطان زا است؛

ما براى پایان دادن به بهره برداری از انرژی هسته ای بعنوان یك منبع انرژی و سوخت مبارزه ميکنيم. آلترناتیوهائی چون انرژی خورشیدی، باد، امواج دریاها و اقیانوسها، حرارت زیرزمینی، زباله و فاضل آب و غیره باید جایگزین انرژی هسته ای شوند. به منظور مصرف در امور پزشكی، علوم تحقیقی و تاریخی تا زمانی كه آلترناتیو مناسبی برای محصولات هسته ای بوجود نیامده است این محصولات باید با رعایت ضریب ایمنی بسیار بالا تولید گردند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بشريت متمدن و در راس آن طبقه کارگر بين المللى را به تلاش براى برچيدن نيروگاههاى هسته اى فرا ميخواند. 

مصوب دفتر سياسى حزب با اکثريت آرا
مارس ٢٠١٠