اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره:

اقدام نظامی آمریکا و ناتو در لیبی

با آغاز اقدام نظامی در لیبی فاز جديدى از تلاشهاى ميليتاريستى آمريکا و ناتو براى ايفاى نقش در کنترل تحولات انقلابى خاورميانه و شمال آفريقا بطور جدى آغاز شده است. تا قبل از صدور قطعنامه سازمان ملل٬ دولتهاى اروپائى و آمريکا دنباله رو تحولات بودند و سياست "ضرر کمتر" را پيش ميبردند و در عين حال با تمام قوا براى دفاع از ساختارهاى ارتجاعى و حفظ اهرمهاى خود در تاثیر گذاری بر روند اوضاع منطقه تلاش میکردند. اما موقعيت ويژه ليبى٬ بويژه بدنبال بمباران و کشتار مردم توسط قذافى و چشم انداز قتل عامهاى وسيعتر٬ سياست و خواست اپوزيسيون پرو غربی در لیبی براى متوقف کردن کشتار توسط قذافى٬ اين امکان و بهانه را به ناتو و دولتهاى غربى داد که در نقش "فرشته نجات" ظاهر شوند و به دور جديدى از سياست قلدرى ميليتاريستى در جهان مشروعيت دهند.

از نقطه نظر منافع مردم آزاديخواه در اين تحولات٬ اهداف آمريکا و اروپا و ارتجاع منطقه به همان درجه برضد مردم ليبى است که اهداف قذافى و دولت مرتجعش. در اين جنگ منافع مردمى که عليه ديکتاتورى و ارتجاع اسلامى قذافى بپا خواسته اند٬ نه توسط دولتهاى ميليتاريست و نه توسط امثال قذافى و اپوزيسيون دربارى اش نمايندگى نميشود. اين تهاجم ميليتاريستى٬ که این بار خود را در کرست کريه "دفاع از جان مردم ليبى" چپانده است٬ هدفش شکل دادن به ليبى بعد از قذافى و بدست دادن چهارچوبى سياسى براى ديگر دولتهای بحران زده سرمایه در این جوامع است. هدف مردم آزاديخواه و کارگران در اين کشورها رفتن ديکتاتورها و حکومتهاى مبتنى بر ديکتاتورى و تحقق آزادى و برابرى و رفاه است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى هیچگونه همسویی با حکومت مرتجع قذافى و ائتلاف تروريستى و ميليتاريستى آمريکا و ناتو ندارد. اگر دولت و حکومت سوسياليستى و کارگرى ما در مصر يا کشورهاى ديگر سرکار بود٬ راسا براى متوقف کردن کشتار مردم توسط قذافى اقدام ميکرديم. سیاست ما در جلوگیری از قتل عام مردم لیبی بر بسیج و به میدان کشیدن کارگران و مردم زحمتکش متکی است. لذا سياست ممنوعيت پرواز هوائى با هدف جلوگيرى از کشتار مردم توسط قذافى٬ با مخالفت ما بعنوانى جريانى که ضد تروريسم دولتى و اهداف سياسى آمريکا و ناتو و ضد حکومت مرتجع قذافى است٬ روبرو نخواهد شد. در عين حال سياست ممنوعيت منطقه پرواز نيز مورد تائيد ما قرار نميگيرد. مسئله ممنوعيت منطقه پرواز٬ ميتوانست خطر کشتار مردم ليبى را کمتر کند و تعيين تکليف قذافى را به مردم ليبى واگذارد. اما قطعنامه سازمان ملل آگاهانه مسئله ممنوعيت پرواز را با تهاجم هوائى گره زد تا دست جریانات میلیتاریست را در هر نوع دخالت نظامی باز بگذارد.

موضع حزب اتحاد کمونيسم کارگرى شرکت دوشادوش اپوزيسيون پيشرو و مردم زحمتکش ليبى براى سرنگونى قذافى در متن شرايط کنونى و برقرارى يک دولت منتخب مردم در اين کشور است. بايد اين را به غرب و آمريکا و سازمان ملل تحميل کرد. ما هرنوع حمله نيروهاى آمريکا و موئتلفينش به مردم غير نظامى ليبى و تخريب شهرها و روستاها و زيرساختها و وسائل مادى زندگى شان را محکوم ميکنيم. ما هرنوع بند و بست و تلاش آمريکا و دولتهاى غربى و حکومتهاى مرتجع عربى را براى حقنه کردن يک دارو دسته ديگر بر مردم ليبى محکوم ميکنيم. مساله بر سر دولتى است که بعد از قذافى سر کار مى آيد. از نظر ما اين دولت بايد آزادى و امکان عملى دخالت مردم ليبى در تعيين نظام سياسى اين کشور را تضمين کند.

حزب سياست ائتلاف آمريکا و ناتو براى بميدان آوردن دور جديدى از قلدرى ميليتاريستى را محکوم ميکند. حزب سياست تحریم اقتصادی شهرهای تحت کنترل ارتجاع حکومت قذافی را که دودش فقط چشم مردم زحمتکش ميرود محکوم میکند. مردم ليبى حق دارند از شکاف و تضاد منافع فراکسيونهاى بورژوائى در خدمت تلفات کمتر و سرنگونى قذافى بهره ببرند اما استراتژى اقدام ميليتاريستى آمريکا و ناتو فراتر از ليبى ميرود و يک هدف بلافصل آن بميدان آوردن و تقويت نيروهاى تروريستى عليه تلاش انقلابى صدها ميليون مردم در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا است. در طرف دیگر٬ حکومت و دولت قذافى٬ مانند صدام حسين٬ نميتواند از اين واقعه بنفع بقاى خود بهره جويد. برخلاف تبليغات پوک و عصبى دولت ليبى اين اقدام نظامى منشا هيچ بسيج ناسيوناليستى و "ضد امپرياليستى" بنفع قذافى و دولتش نخواهد شد. قذافى زیر ضرب اعتراضات مردم بپاخواسته بسرعت سرنگون خواهد شد. آنچه در جريان است سرنگونى انواع دولتهاى متحد آمريکا و سرمايه دارى جهانى است. مردم اين کشورها خواهان حمله نظامى آمريکا و متحدينش نيستند بلکه ميخواهند آمريکا و فرانسه و دول غربى از حمايت از حکومتهاى فاسد و ديکتاتورى خليفه ها و ژنرالها و آدمکشهاى متفرقه دست بکشند. همانها که تا ديروز متحد بن على و مبارک و قذافى و ديگران بودند.

آمريکا و فرانسه و ناتو تاريخ را نميسازند. اين نيروها مبشرين آزادى و برابرى و خوشبختى و رفاه نيستند. تاريخ دارد با اقدام انقلابى ميليونها انسان زحمتکش ساخته ميشود و بميدان آوردن سياست ميليتاريستى گوشه اى از مقاومت ارتجاع بين المللى عليه اين روند است. قذافى بايد برود٬ ديکتاتورها و حکومتهاى ديکتاتورى بايد بروند. اين خواست عميق صدها ميليون مردم اين کشورهاست.

يک رکن پيروزى در اين تلاش دورانساز مقابله با و شکست استراتژى ميليتاريستى آمريکا و ناتو و بزير کشيدن تماميت حکومتهاى مرتجع محلى است. کارگران و توده مردم انقلابى در اين کشورها ناچارند مبارزه عليه بقاياى حکومتهاى فاسد سرمايه را تشديد کنند. راسا کنترل انقلابى و نظم انقلابى را برقرار سازند و مقابل بند و بست هاى کل اردوى ارتجاع بايستند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣ فروردين ١٣٩٠ - ٢٣ مارس ٢٠١١