اعتصاب در عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ روز پنجشنبه صبح٬ کارگران بخش ماشينرى با اتمام قرارداد با شرکت "ناتان" و با شروع قرارداد با شرکت "پترو پى"٬ دست به اعتصاب زدند. از روز دوشنبه کارگران با اشکال مختلف صداى اعتراض خود را به پيمانکار و کارفرما رساندند. در روز پنجشنبه کارگران دست به اعتصاب زدند و رانندگان سرويسهاى اياب و ذهاب به آنها پيوستند. اعتصاب از خوابگاه شروع شد و به قسمتهاى ديگر سرايت کرد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ اسفند ١٣٨٩ – ١۵ مارس ٢٠١١