توضيح: شنبه٬ ۵ مارس در استکهلم٬ کنفرانسى عليه راسيسم توسط جريانات چپ سوئدى از جمله سازمان "قدرت کارگرى" برگزار شد. شورا در اين کنفرانس شرکت و پيامى به کنفرانس داد که متن فارسى آن از نظرتان ميگذرد.

پيام شورا به کنفرانس عليه راسيسم

خانمها٬ آقايان٬ رفقا!

از نظر ما راسيسم٬ ناسيوناليسم افراطى است. راسيسم٬ چه دولتى و چه غير دولتى٬ نياز سرمايه دارى است. نيازى که از نابرابرى و تبعيض پايه اى در اين نظام ناشى ميشود. مبارزه با راسيسم٬ بدون پرچمى انترناسيوناليستى٬ بدون دفاع از برابرى انسانها٬ بدون دفاع از حقوق جهانشمول٬ ممکن نيست. اين امر سوسياليستها و طبقه کارگر است.

يک وجه اساسى مبارزه با راسيسم٬ تقابل با ديدگاههاى پست مدرنيستى است. بعنوان مثال نسبيت فرهنگى ايدئولوژى آپارتايد را تبليغ ميکند٬ و با مماشات با جنبش اسلام سياسى ارتجاع را تقويت ميکند. ما تاکيد ميکنيم که اسلام سياسى را سرمايه دارى جهانى سر کار آورد و عليه طبقه کارگر و انقلابيون و چپ بويژه در خاورميانه بکار گرفت.

اما امروز در کشورهاى خاروميانه و شمال آفريقا مردم کارگر و زحمتکش عليه فقر٬ گرسنگى٬ فساد٬ و ديکتاتورى بپا خواسته اند. اين جنبش ها ادامه ناسيوناليسم عربى نيست٬ ادامه جنبش اسلام سياسى نيست٬ ادامه ضد آمريکائى گرى ناسيوناليستى نيست. اين جنبشها ماهيتا ضد کاپيتاليستى است و دنيا را تکان داده است.

شورا از اين اعتراضات و خيزشهاى برحق عليه حاکميت ديکتاتوريهاى سرمايه دارى دفاع ميکند. شورا به همه سوسياليستها و آزاديخواهان فراخوان ميدهد که از مبارزه طبقه کارگر در اين کشورها٬ از مبارزه زنان براى آزادى و برابرى٬ از مبارزه نسل جديد براى يک آينده بهتر حمايت کنند. همبستگى انترناسيوناليستى يک نياز امروز است. از ايران و تونس تا مصر و ليبى٬ از آمريکا و فرانسه تا اسپانيا و پرتقال٬ اين اعتراضات عليه سرمايه دارى است. 

 

زنده باد مبارزه انترناسيوناليستى کارگران!
نه به راسيسم!
نه به سرمايه دارى!

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
۴ مارس ٢٠١١