اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز٬
عليه شرکتهاى پيمانى٬ براى امنيت شغلى

بيش از ١۴٠٠ کارگر پتروشيمى تبريز از ٧ اسفند در اعتصاب بسر ميبرند و اين اعتصاب تا امروز ادامه دارد. خواست روشن کارگران کنار زدن شرکتهاى انگل پيمانکارى٬ عدم دخالت آنها در انعقاد قراردادهاى کار٬ استخدام رسمى کارگران توسط خود پتروشيمى تبريز٬ و انعقاد قراردادهاى دسته جمعى با نمايندگان منتخب کارگران است.

کارگران در اين اعتصاب به مجامع عمومى متوسل شدند. متحدانه حين مذاکره با پيمانکار حضور داشتند و در مقابل تلاشهاى نيروهاى امنيتى و سياست ارعاب آنها و همينطور تلاش براى بميدان آوردن اعتصاب شکنان با درايت مقاومت کردند. کارگران اعتصابى بحق انتظار دارند که اعتصاب شان مورد حمايت و همبستگى گسترده کارگرى قرار گيرد.

حزب از اعتصاب متحد کارگران پتروشيمى تبريز حمايت ميکند و بر تداوم اتحاد و حضور مستمر کارگران تاکيد دارد. تاکتيک جنگ فرسايشى کارفرما و پيمانکاران در خدمت انشقاق در صفوف متحد شما و تحميل شرايط آنهاست. امنيت شغلى٬ لغو شرکتهاى انگل پيمانى٬ انعقاد قرارداد توسط نمايندگان منتخب کارگران حق بديهى شما و عموم کارگران در ايران است. شما ميتوانيد در اين مبارزه پيروز شويد. همانطور که کارگران صنايع فولاد شدند.

به نيروى متحدتان و حضور مستمر همه کارگران اعتصابى متکى شويد. اين نيرو و اين اتحاد کليد پيروزى شماست. زنده باد اعتصاب کارگران پتروشيمى تبريز.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ مارس ٢٠١١ – ١٨ اسفند ١٣٨٩