گونى بافى سما

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران کارخانه گونى بافى سما در سنندج مدت ٣ ماه است که حقوق دريافت نکردند. کارخانه بصورت تعطيل درآمده و کارفرما دليل تعطيلى کارخانه و عدم پرداخت حقوقها را نبود مواد اوليه براى توليد و همينطور بالا رفتن قيمت مواد اوليه عنوان ميکند.

لازم به توضيح است که کارگران اين کارخانه بصورت سابق سر ساعتى که کار ميکردند در کارخانه حاضر ميشوند و همانجا مى نشينند اما کارى انجام نميشود. صاحب اين کارخانه چند مدت پيش وامهاى کلانى را از دولت دريافت کرد که مشکلات کارخانه را رفع کند. اما کارفرما اين وامها را در کارخانه هزينه نکرد و در عوض مشغول بساز و بفروش و کارهاى عمرانى در خارج از کشور شد.

کارگران اين کارخانه داراى قراردادهاى سه ماهه ميباشند و تعداد کارگران اين کارخانه در حال حاضر ٧٠ نفر هستند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٩ مارس ٢٠١١ – ١٨ اسفند ١٣٨٩