جنبش واقعى افزايش دستمزدها
اعتصاب رانندگان ١٠ فاز عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ اعتراض و تحرک براى افزايش حقوق و سطح دستمزدها در ميان بخشهاى مختلف کارگران عسلويه شروع شده است. کارگران از بازيهاى شرکتهاى طفيلى پيمانى خسته شده اند. از بيحرمتى و بى امکاناتى و رفتار برده وار کارفرما و روساى شرکتهاى پيمانى خسته شدند و بر حق خود براى افزايش دستمزدها و ايجاد شرايط ايمن محل کار تاکيد دارند.

جنبش افزايش دستمزد در اين مجتمع با تحرکات و اعتصاباتى شروع شده است. اولين اعتصاب را رانندگان ده فاز اين مجموعه صنعتى سازمان دادند که بسرعت پيروز هم شدند. دوشنبه شب٬ رانندگان مينى بوس و تراختهاى حمل و نقل افراد و کارکنان مربوط به شرکتهاى پيمانکارى بخش ماشينرى٬ که بين ٢۵٠ الى ٣٠٠ خودرو ميباشد٬ با اتمام قرارداد با شرکت قبلى و پيمان با شرکت جديد پترو پى برسر نرخ دستمزدها اولتيماتوم اعتصاب دادند. درخواست رانندگان براى تراختها ٣٠٠ هزار تومان افزايش و براى مينى بوسها ۵٠٠ هزار تومان افزايش بود که بلافاصله با مخالفت شديد پيمانکار و کارفرما روبرو شد (اين افزايش را کارگران مضاف به حقوق پايه قانون کار رژيم مطالبه ميکنند). اما اين اخطار کارگران توسط پيمانکار جديد جدى گرفته نشد.

رانندگان ده فاز در صبح سه شنبه با اعتصاب متحدانه و جانانه که همه چيز را زمينگير کرد٬ موفق شدند کارفرما و پيمانکار جديد را بسرعت عقب برانند و تمامى خواستهاى خود را دريافت کنند. بقيه قسمتها هنوز با شرکت جديد پيمانکارى پترو پى قرارداد نبسته اند. در برخى قسمتها در نشست با پيمانکار٬ کارگران قرارداد را داراى اشکال دانسته اند که بايد توسط پيمانکار تصحيح شود. در قسمتهاى مختلف اين مجتمع٬ با توجه به سطح تخصص و ميزان سابقه کار٬ کارگران داراى قراردادهاى پيشنهادى خود هستند و به پيمانکار ارائه کردند اما پيمانکار اين قراردادها را نپذيرفته و متقابلا کارگران از پذيرفتن قرارداد پيمانکار خوددارى کرده اند. در مواردى کارگران از گرفتن غذا امتناع و به شرايط کارى شان اعتراض کردند. کارگران متحدانه خواست شان را مطرح ميکنند و آن را در تابلوى اعلانات و يا توسط نمايندگان مجامع عمومى شان اعلام ميکنند. متقابلا کارفرماى مجتمع و پيمانکاران نيز متحدانه با تهديد و ارعاب تلاش ميکنند شرايط کارى وخيم تر و دستمزد نازل ترى را به کارگران تحميل کنند. 

حزب پيروزى اعتصاب متحد رانندگان را تبريک ميگويد. جنبش افزايش دستمزدها بصورت واقعى بايد بر قدرت متحد کارگر در مراکز صنعتى در هر گوشه ايران متکى باشد. زنده باد جنبش افزايش دستمزدها! زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگرى!  

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ مارس ٢٠١١ – ١٨ اسفند ١٣٨٩