زنده باد 8 مارس، زنده باد آزادی زن، ستم بر زن موقوف!

در آستانه 8  مارس 2011  روز جهانی زن، روزی دیگر در جهت مبارزه برای آزادی زن در سراسر جهان و بخصوص ایران  قرار داریم. آپارتاید جنسی، حجاب اسلامی و بی حقوقی زنان رکن اصلی حکومت اسلامی در جهت سرکوب سیستماتیک زنان ایران است. مبارزه برای آزادی زن امر فوری تک تک ما در خارج کشور است.
سازمان آزادی زن طبق سنت هر ساله با برپایی میز اطلاعاتی و پیکت اعتراضی در مرکز شهر گوتنبرگ از شما دعوت می کند تا در صفوف هرچه وسیعتر به خیابان بیاییم و فریاد بزنیم: ستم بر زن موقوف! آپارتاید جنسی ملغی باید گردد! زنده باد آزادی زن! زنده باد برابری زن و مرد! رژیم آپارتاید جنسی سرنگون باید گردد!

زمان: 8 مارس 2011
مکان: گوتنبرگ سوئد، برونز پارکن، جنب مجسمه یوهانا
از ساعت 16 – 18
تلفن تماس: 0737262622 شهلا نوری
سازمان آزادی زن