پيام کنگره اول حزب به مردم بپاخاسته در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا
شما چهره جهان را تغيير داده ايد!

اعتراض و قيام برحق شما عليه فقر و اختناق و فساد و ديکتاتورى شورانگيز است. تلاش انقلابى براى بزير کشيدن ديکتاتوريهاى سرمايه٬ تن ندادن به زورگوئى ژنرالها و شيوخ مرتجع و نظامهاى سلطنتى و عهد عتيقى٬ مورد حمايت هر انسان آزاد انديش در جهان است. شما حق داريد که حاکميت مبارک ها٬ بن على ها٬ قذافى ها٬ عبدالله صالح ها٬ بارزانى ها و انواع مرتجعين سياسى را نپذيريد! شما حق داريد عليه گرسنگى و بيکارى و ناامنى سياسى و اقتصادى بپاخيزيد! شما حق داريد با قدرت انقلابى اين مرتجعين سياسى و رژيم هايشان را بزير بکشيد! در اين مبارزه انقلابى بشريت آزاديخواه در کنار شماست!

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مفصلا در باره اين دوران جديد٬ تاثيرات آن بر سياست منطقه اى و جهانى٬ نقاط قدرت و ضعف آن تمرکز کرد. کنگره حزب همراه با طبقه کارگر و جنبش سوسياليستى در ايران خود را در کنار شما ميداند و به تلاش بزرگ و دورانساز شما دورد ميفرستد! کنگره حزب در عين حال بر مخاطراتى که در مقابل مبارزه برحق شما صف کشيده اند و بر رفع انقلابى محدوديتهاى اين مبارزات تاکيد کرد.

ما براين باوريم که پيشروى و پيروزى شما در هر کشور در گرو نفى کامل نظامى است که عليه آن بپا خواسته ايد. بن على و مبارک رفته اند و قذافى و ديگران هم در حال رفتن اند. اما حکومت و نظامى که بن على ها و مبارک ها سمبل آن بودند سرجايش است. بدون نفى کامل نظام کنونى٬ بدون منحل کردن کليه ارگانهاى سرکوب٬ بدون لغو ديپلماسى سرى٬ بدون دخالت گسترده و مستمر توده مردم در سياست٬ بدون خلع يد سياسى و اقتصادى از طبقه حاکم٬ اين مبارزات عليرغم تمام جانفشانى ها شکست ميخورد. با اينحال تلاش تاکنونى شما کل صفبنديهاى سياسى در منطقه را تغيير داده و پايه هاى نظامهاى مبتنى بر فقر و ديکتاتورى را بلرزه انداخته است. شما فى الحال چهره جهان را تغيير داده ايد و بار ديگر اميد آزادى و انقلاب عليه وضع موجود را به افق و روش مبارزه صدها ميليون تبديل کرده ايد!

ما با علاقه رويدادهاى سياسى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا را دنبال ميکنيم. ما هر پيروزى شما را پيروزى خود ميدانيم. شرط پيشروى اينست که به کم رضايت ندهيد٬ به جريانات مرتجع جنبش اسلام سياسى اعتماد نکنيد و وارد هيچ ائتلاف سياسى با آنها نشويد٬ به ارتش بعنوان نهادى سرکوبگر و مافوق مردم اعتماد نکنيد و خواهان انحلال آن شويد. بر سکولاريسم٬ رفع تبعيض٬ برابرى همه شهروندان٬ آزادى بيقيد و شرط بيان و اعتراض٬ آزادى احزاب تاکيد کنيد و هيچ قانون اضطرارى و حق ويژه قدرت فائقه را برسميت نشناسيد. شرط پيشروى در شرايط کنونى اتکاى بلافصل بر ارگانهاى اعمال اراده توده اى يعنى شوراها و ايجاد و گسترش آنهاست. بايد در مقابل قدرت رو به زوال بالائى ها قدرت آلترناتيو را قرار دهيد! بويژه کارگران بايد حزب سياسى کمونيستى کارگرى شان را بسرعت بسازند و بعنوان رهبر آزادى جامعه قد علم کنند!

گذشته با تمام کراهت اش زير سوال رفته است اما آينده نامعلوم است. اين شما هستيد که آينده را ميسازيد. اين آينده ميتواند آينده اى آزاد و برابر و مرفه سوسياليستى باشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فوريه ٢٠١١