پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مردم آزاديخواه٬ زنان و جوانان
جمهورى اسلامى
را با یک انقلاب کارگری به زیر کشیم!

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به شما مردم آزاديخواه که هيچوقت طوق لعنت اسلام و حکومتش را نپذيرفتيد٬ به شما زنان برابرى طلب و دشمن آپارتايد جنسى٬ به شما جوانان انقلابى که روزمره حکومت و دستگاه سرکوبش را بمصاف ميطلبيد٬ درود ميفرستد. اگر جمهورى اسلامى همراه با طيف نيروهاى اسلام زده نتوانسته ايران را "جامعه اى اسلامى" و مردم ايران را طرفدار قوانين ارتجاع اسلامى معرفى کند٬ مديون مبارزه آزاديخواهانه شماست! اگر ارتش ضد زن و چماقداران حکومت نتوانسته حجاب٬ اين سمبل بردگى زن و پرچم اسلام سياسى را بدنبال سه دهه سرکوب به واقعيتى پذيرفته شده تبديل کند٬ مديون مبارزه سرنگونى طلبانه و آزاديخواهانه شماست. اگر اين حکومت حتى نتوانسته نسلى را که در جمهورى اسلامى چشم به جهان گشوده اند به چهارچوبهاى فکرى و فرهنگى اسلامى مجاب کند٬ مديون مبارزه شما برای خواستهای برحق تان برای آزادی، برابری و رفاه است.

کمونيسم کارگرى برسر تصوير واقعى جامعه ايران٬ برسر ماهيت اعتراض اکثريت عظيم مردم٬ برسر دره عميقى که بين تصور مردم از زندگى و خوشبختى و تصور حکومت و رسانه ها از ايران وجود دارد همواره جنگيده است. ما و کارگران٬ ما و زنان٬ ما و جوانان در يک سنگر واحد عليه نابرابرى و بيحقوقى و بيحرمتى و فقر و اختناق جنگيده ايم. همين مقاومت٬ همين نخواستن٬ همين اميد به ممکن بودن يک دنياى بهتر٬ پرچم حزب و جنبش ماست. ما آماده ايم که اين جنگ را به پيروزى برسانيم.

جمهورى اسلامى بايد برود. با همه جناح ها و دستگاه سرکوب اش بايد برود. اين حکم طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى٬ حکم زنان برابرى طلب٬ حکم جوانان انقلابى٬ حکم جامعه و مردمى است که اين اوضاع را نميپذيرند. يک شرط مهم پيروزى اينست که کليه نقطه سازهاش هائى که از جانب نيروهاى حکومتى و بيرون حکومتى به اعتراض برحق ما تحميل ميشود را درهم شکنيم و شکست دهيم. ما کل اختناق و حاکميت مبتنى بر فقر و بيحرمتى و بيکارى و ندارى را نميخواهيم. ما کل حکومت اسلامى را نميخواهيم. ما کل نظام ضد زن اسلامى را نميخواهيم. ما براى تحميل هر درجه عقب نشينى به حکومت اسلامى به نيروى اعتراض خود مبارزه ميکنيم و از آن در خدمت تهاجم بيشتر به کل حکومت استفاده خواهيم کرد. اما ما براى يک ذره آزادى نيامده ايم٬ ما کل آزادى را ميخواهيم!

امروز که تاثير و رد پاى سنتهاى اعتراضى توده هاى انقلابى و جوانان و زنان بپاخواسته در ايران را در اعتراض و تحرک انقلابى کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا مشاهده ميکنيد٬ امروز که موجى از اعتراض عليه فقر و بيکارى و فساد و ديکتاتورى کشورهاى منطقه را درنورديده است٬ امروز که کاخ آخوندها و خليفه ها و ژنرال ها و شاهان به لرزه در آمده و يکى بعد از ديگرى سقوط ميکنند٬ امروز که با صداى بلند اعلام کرده ايم که بعد از بن على و مبارک نوبت سيد على است٬ وقت آنست که بساط نظام اسلامى در ايران جارو شود. برچيدن حکومت اسلامى در ايران کمر جنبش تروريستى اسلام سياسى در منطقه و جهان را درهم ميشکند.

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بر تشديد مبارزه انقلابى و آزاديخواهانه براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برپائى جامعه اى آزاد و برابر و مرفه سوسياليستى تاکيد کرد. کنگره حزب بر برافراشتن پرچم مقاومت و اعتراض انقلابى و سازماندهى و رهبرى جنبش سرنگونى بيش از هر زمان تاکيد کرد. هيچ زمان مانند امروز شرايط براى جمع کردن بساط حاکميت اسلامى فقر و اختناق و سرکوب آماده نبوده است. بايد فرصت ايجاد شده را دريافت. بايد سازمان يافت٬ متشکل شد٬ با افق سرنگونی انقلابی جمهورى اسلامى بميدان آمد. نبايد به هيچ بخش حکومت و هيچ نوع اسلام رضايت داد. نبايد به وعده ديکتاتورهاى در حال احتضار و مباشران و اپوزيسيون دربارى که همان نظام را اعاده ميکنند رضايت داد. بميدان بيائيد٬ زير پرچم حزب انقلابى تان متشکل شويد٬ تا با هم بساط اختناق، فقر و استثمار و تحمیق اسلامى را برچينيم. مردم ايران شايسته زندگى بهترى هستند. جمهورى اسلامى بايد بقدرت یک انقلاب اجتماعی سرنگون شود. آينده از آن ماست!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فوريه ٢٠١١