پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به زندانيان سياسى
آزادتان ميکنيم!

زندانيان سياسى٬ خانواده هاى زندانيان!
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مبارزه آزاديخواهانه و اعتراض برحق شما عليه حکومت مرتجع اسلامى درود ميفرستد و در تلاش انقلابى خانواده هاى زندانيان سياسى و آزاديخواهان براى آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى و برچيدن زندانهاى سياسى خود را شريک ميداند.

نفس وجود زندانى سياسى٬ نفس وجود مقوله جرم سياسى در قوانين٬ حکم بر ورشکستگى٬ نامشروع بودن٬ و لزوم سرنگونی جمهورى اسلامى و حکومتهائى از اين دست ميدهد. زندان هاى سياسى و بساط شنيع اعدام٬ بيدادگاههاى فرمايشى و پرونده سازى براى مخالفين سياسى٬ يک رکن اساسى قدرت سياسى جمهورى اسلامى است و بدون آن نميتواند حتی یک روز قدرتش را حفظ کند. سه دهه کشتار و فعاليت بيوقفه ماشين اعدام و سرکوب و جاسوسى٬ تلاش براى ارعاب و به سکوت کشاندن جامعه و مخالفين٬ براين واقعيت تاکيد دارد که جنبشى عظيم براى آزادى و برابرى و رفاه در جريان است و ارتجاع سياسى براى تداوم حاکميت ننگين خويش راهى جز اعمال خشونت عريان و سلب آزادى و سلب حق حيات مخالفين ندارد.

اما يک روی ديگر سکه سرکوب و اختناق مبارزه براى برچيدن بساط اين حکومت است. مبارزه اى که تاکنون قربانيان بيشمارى توسط حکومت اسلامى گرفته است و خاوران ها و گورهاى دسته جمعى بى نام و نشان و کهريزک ها و کشتارهاى مخوف را در کارنامه خود ثبت کرده است. اما اين دوران دارد به پايان ميرسد. جمهورى اسلامى در سراشيب سقوط قرار گرفته است. کارگران و مردمى که عليه حکومت هار اسلامى بپا خواسته اند٬ با مشاهده موج اعتراضات توده اى عليه حکومتهاى مرتجع در خاورميانه و شمال آفريقا٬ اميدشان به آزادى و ممکن بودن سرنگونى حکومت اسلامى بيش از پيش شده است. تجمعات مستمر مقابل زندانها٬ عطش براى درهم شکستن درب زندانها و آزادى زندانيان سياسى بيش از هر زمان ديگر شده است. وقتى در خيابانها شعار "زندانى سياسى آزاد بايد گردد" شنيده ميشود٬ وقتى همه ميبينند که با يک تحرک انقلابى ديکتاتوريهاى مشابه فرو ميريزند و زندانيان آزاد ميشوند٬ اميد آزادى و درهم شکستن ماشين سرکوب واقعى تر و توده اى تر ميشود.

آنروز که بار ديگر درب زندان اوين و صدها زندان و سياهچال اسلامى به نيروى مبارزه انقلابى گشوده شود دور نيست. آنروز که زندانيان سياسى نه بعنوان اسراى بيدفاع بلکه بعنوان سمبلهاى مبارزه با ارتجاع توسط آزاديخواهان و بستگانشان در آغوش کشيده شوند دور نيست. نه فقط جنبش توده های بجان آمده مردم براى سرنگونى جمهورى اسلامى شما زندانيان را از چنگ ارتجاع بيرون مى آورد بلکه در بيانيه پيروزى اش٬ سياست اعدام و شکنجه و نفس جرم سياسى را ملغى و زندانهاى سياسى را برميچيند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
فوريه ٢٠١١