پیام کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری به طبقه کارگر

رفقای کارگر !
کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری در فضایی پرشور و با موفقیت برگزار شد. یکی از مباحث اصلی این کنگره بررسی نقش کارگر و کمونیسم در سرنگونی رژیم اسلامی و چگونگی برپایی فوری جامعه ای آزاد٬ برابر٬ مرفه برای همگان بود. جامعه ای عاری از استثمار و مصائب و مشقات نظام سرمایه داری٬ جامعه ای بدون تقسیم طبقاتی٬ بدون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید٬ بدون مزد بگیری٬ یک جامعه آزاد انسانی متکی بر اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعیین مسیر و سرنوشت آن. این کنگره شما کارگران رادیکال، آزادیخواه و سوسیالیست بود.
 
کنگره تاکید کرد که برخلاف تحولات سیاسی دورانهای گذشته که کارگران و مردم زحمتکش هیچگاه در جدال بر سر قدرت سیاسی در جامعه و تحولاتش نمایندگی نمیشدند٬ این بار به لطف وجود جنبش عظیم کمونیسم کارگری٬ جنبش آنتی کاپیتالیستی طبقه کارگر و نیروی تحزب یافته اش٬ و با توجه به موقعیت جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان و جوانان که میتوانند بزیر پرچم "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری" متشکل شوند٬ بطور عینی شانس پیروزی دارند و میتوانند جامعه ایران را بطور بنیادی دگرگون کرده و یک نظام پایدار و متضمن خواستهای دیرینه توده های مردم را پایه ریزی کنند.
این واقعیت شیرین تلاشی عظیم را در دستور ما قرار میدهد. تلاشی که تضمین کننده فردایی است که در آن کسی گرسنه نباشد٬ کسی بیسواد نباشد٬ کسی شب را در خیابان بسر نبرد٬ کودکی از گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست ندهد. استعداد و خلاقیت هیچ انسانی بخاطر تولدش در صفوف طبقه کارگر و محروم نابود نشود. آرزوها و آمال توده انسان کارکن بخاطر سود و انباشت سرمایه به خاک سپرده نشود. فردایی که جایی از زن ستیزی در آن نباشد. زن انسان فرودستی نباشد٬ زن بودن جرم نباشد. خرافات و تحجر و عقب ماندگی و مذهب زندگی مردم را در چنگال خود به اسارت نگرفته باشد. کسی برای زندگی ناچار نباشد نیروی کار خود را به فروش برساند٬ کار مزدی دون شان انسان و جامعه باشد. کار فعالیتی کسل کننده و عذاب آور نباشد٬ برعکس کار فعالیتی خلاق برای رفع نیازمندیهای همگان در جامعه باشد و هرکس به اندازه نیازش از محصولات تولید شده که حاصل تلاش همگان است برخوردار باشد و به میزان توانش در رفع نیازمندیهای همگان بکوشد. سهم جوان از زندگی بیکاری و تباهی آینده اش نباشد. کنگره تاکید داشت که اگر حکومت در دست ما باشد تحقق چنین جامعه ای در فردای سرنگونی رژیم اسلامی تماما ممکن و مقدور است.
 
کنگره با تاکید بر این واقعیت٬ که جامعه ایران در آستانه تحولات عظیم سیاسی قرار دارد و مردم برای سرنگونی تمام و کمال رژیم اسلامی به میدان آمده اند٬ اعلام کرد که پیروزی جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم هر چه بیشتر به نقشی که کارگر و کمونیسم در این تحولات ایفا میکنند٬ گره خورده است. کنگره تاکید داشت که طبقه کارگر باید با پرچم مستقل سوسیالیستی خود٬ متشکل و متحزب٬ در این اعتراضات شرکت کند و رهبری آن را در دست گیرد. از این رو کنگره بر برپایی فوری و همه جانبه جنبش مجامع عمومی کارگری و سازمان یافتن آن و شکل دادن به شوراهای کارگری و همچنین شوراهای کارگران و مردم زحمتکش و جوانان در محلات تاکید داشت. کنگره تاکید کرد که طبقه کارگر تنها با حزبش میتواند پیروز شود. از این رو شکل دادن به حزب سیاسی طبقه کارگر و تبدیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب تمام عیار سیاسی کارگران را در دستور حزب قرار داد. کنگره تاکید کرد که حزب باید به تشکل و تحزب رهبران رادیکال - سوسیالیست کارگری و ظرف تحزب اعتراضی این بخش از کارگران تبدیل شود.
 
کنگره در عین حال بر این واقعیت تاکید داشت که راه پیشروی ما هموار نیست. باید بر مشکلات و معضلات بسیاری فائق آمد. باید متشکل شد٬ باید متحزب شد. باید در راس اعتراض توده های مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی قرار گرفت. باید تلاش نیروهای جنبشهای ارتجاعی ناسیونالیسم پرو غربی و جنبش ملی – اسلامی را در حقنه کردن آلترناتیوهای ضد کارگری٬ اسلامی و ناسیونالیستی خنثی کرد. باید اعتماد و باور بخش قابل ملاحظه ای از جامعه به آلترناتیو کارگری و کمونیستی را جلب کرد.
 
رفقای کارگر!
کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه شما را بمنظور رهبری مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و سازماندهی یک انقلاب عظیم کارگری و استقرار حکومت کارگری به صفوف خود فرامیخواند .