مژده به دوستداران کتاب
حقوق زن و اسلام سیاسی نوشته آذر ماجدی
رئیس سازمان آزادی زن به زبان انگلیسی به چاپ رسید

برای دریافت کتاب یا کتابهای مورد نیاز معادل 150 کرون سوئد، 15 یورو یا 20 دلار آمریکا برای هر کتاب را به حساب زیر واریز نموده و مراتب را با پست الکترونیکی به ما اطلاع دهید. ما کتاب یا کتابهای درخواستی را در هر جای دنیا که باشید برایتان پست خواهیم کرد.

اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئد: PlusGiro
شماره حساب در سوئد: 442066-7
اگر پول از کشورهای دیگر ارسال شود:
نام یا BIC بانک: NDEASESS
شماره حساب به فرم IBAN SE55 9500 0099 6018 0442 0667
آدرس الکترونیکی: shahla.n@bredband.net