در سالروز انقلاب بهمن
علیه اعدام جلوی سفارت جمهورى اسلامى - استکهلم

به همه آزادیخواهان وطرفداران لغو حکم اعدام !
جمهوری اسلامی بر دریای خون نشسته است. سابقه نکبت بارش در کشتار برای همیشه ننگ تاریخ خواهد ماند. پس از کشتارهای بیوقفه وقتلعام های دهه 60 موج وسیع اعدامها را اخیرا گسترش داده است .

در چند ماه اخیر آمار اعدامیان رو بفزونی گرفته است. حمله به معیشت و مبارزه کارگران و کشتار و شکنجه آزادیخواهان با این اعدام ها تکمیل میشود و قرار است در جامعه مردم را بوحشت بیاندازد و به سکوت وادارند. این اقدامات جنایتکارانه نمی تواند جلوی اعتراضات مردمی را برای همیشه سد کند و خشم فرو خورده فوران خواهد کرد. امروز دیگر نفرت از حکم اعدام و شکنجه دارد به اصول برنامه ای و شعار اعتراضات مردمی بدل میشود. درقرن حاضر در بسیاری کشورهای جهان این قتل عمد رسمیت ندارد با این همه این حکم بربرمنشانه در کشورهایی نظیر ایران اجرا میشود. در سراسر جهان اعدام و شکنجه باید ملغی شود. جمهوری اسلامی فرسنگها از این ایده انسانی بدور است. سرمایه داری حاکم بر ایران تنها برموج خون میتواند حکومت کند از این روست که آزادیها را دشمن خود میداند و با ارعاب سعی در خاموش نمودن اعتراضات توده ای می کند. این اقدامات نشانه وسعت اعتراضات توده ای وهراس رژیم است به این خاطر رکورد اعدام را به خود اختصاص داده است. هرهشت ساعت یک اعدام اوج خون تشنگی این رژیم را برملا میکند. باید با تمام قوا برعلیه این اعدامها و کل رژیم بایستیم. در سالروز 22 بهمن روز خیزش عظیم توده ای در ایران جلوی سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم گرد هم می آییم تا مرگ بر جمهوری صد هزار اعدام را فریاد کنیم. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در مخالفت با حکم اعدام و شکنجه و برای برچیدن زندانهای سیاسی همه آزادیخواهان را به این تظاهرات دعوت میکند.

جمعه 11 فوریه برابر با 22 بهمن ساعت 12
مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

زنده باد آزادی٬ زنده باد سوسیالیسم!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم