فراخوان:

در همبستگی با جنبش توده اى
برای سرنگونی رژيمهاى فقر و دیکتاتوری!

اعتراضات گسترده مردم آزاديحواه در شهرهای مختلف مصر در پی سرنگونی دیکتاتور تونس آغاز یک دوره انقلابی را نوید می دهد. جنبش توده ای علیه فقر و دیکتاتوری در گامهای اول سرنگونی حکومت های دیکتاتوری سرمایه را در شمال آفریقا و خاورمیانه در دستور قرار داده است. نیروی اساسی این جنبش کارگران، جوانان، زنان و توده های زحمتکش هستند. اعتراض جنبش توده ای علیه فقر در اساس  قيامى عليه سياستهاى نظام سرمايه دارى و ديکتاتورى مبتنى برآنست.

مردم آزادی، برابری و رفاه می خواهند. اما حکومتهاى فاسد و دیکتاتورها با تمام توان برای حفظ وضع موجود و جلو گیری از پیشروی جنبش اعتراضی مردم تلاش می کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات کارگران و مردم آزاديخواه در مصر و تونس برای سرنگونى حکومتهاى فقر و اختناق و تحقق آزادی، برابری و رفاه همگان قاطعانه دفاع می کند و خود را در کنار جنبش آزادیخواهى مصر و تونس ميداند. ما در همبستگى با مردم انقلابى در مصر و تونس و مبارزه برحق آنها٬ مردم آزادیخواه شهر گوتمبرگ را به تظاهرات همبستگى دعوت ميکنيم.   

زمان : روز شنبه 5 فوریه 2011  ساعت 14 تا 17
مکان: میدان گوستاو آدولف، گوتمبرگ سوئد

 

زنده باد اتحاد انترناسیونالیستی کارگران!

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد گوتمبرگ
2011-02-01