توطئه رژیم برای بی اعتبار کردن
چهره علی جوادی را خنثی کنیم!

اخیرا وزارت اطلاعات رژیم اسلامی تحت عنوان یک فرد مجهول الهویه به نام سعید بهاری در فیس بوک دست به یک حرکت پلیسی برای بی اعتبار کردن علی جوادی، کمونیست قدیمی و سرشناس و دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری دست زده است. بعلاوه، کوشیده است این حرکت خود را به یکی از احزاب اپوزیسیون چپ، یعنی حزب "کمونیست کارگری" نسبت دهد. تلاش برای بی اعتبار کردن چهره های سرشناس اپوزیسیون یک روش شناخته شده رژیم اسلامی است. این اولین بار نیست که رژیم کثیف اسلامی علیه چهره های سرشناس و معتبر کمونیسم کارگری توطئه می کند.

در صفحه فیس بوک٬ این مزدور یک کارت بسیج آدمکشان رژیم اسلامی قلابی همراه با عکسی از علی جوادی قرار داده شده است. کنار اسم این مزدور آرم تلویزیون کانال جدید، تلویزیون حزب "کمونیست کارگری" قرار دارد و مقالات متعددی از کادرهای این حزب بر روی این صفحه قرار داده شده است. این مزدوران بر این تصور واهی اند که با چنین ترفندی می توانند در مورد شخصیت علی جوادی شبهه ای در اذهان مردم ایجاد کنند. و بعلاوه این حرکت شنیع را به یک حزب چپ نسبت دهند تا ضمن آلوده کردن فضای فیمابین اپوزیسیون، در میان مردم جو بدبینی و دلسردی نسبت به اپوزیسیون چپ ایجاد کتند.

هر کسی که ذره ای شناخت از علی جوادی، جنبش کمونیسم کارگری و ماهیت رژیم اسلامی داشته باشد، به این مزدوران وزارت اطلاعات رژیم اسلامی پوزخند می زند. چنین حرکاتی را باید سریعا و وسیعا افشاء و محکوم نمود و این اقدامات کثیف را بر سرشان رژیم خراب کرد. باید از حرمت و اعتبار چهره های اپوزیسیون چپ و انقلابی دفاع کرد. نباید اجازه داد که رژیم اسلامی فضای اپوزیسیون را آلوده کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدامات کثیف و توطئه علیه اپوزیسیون کمونیست و انقلابی را قاطعانه محکوم میکند. از حزب "کمونیست کارگری" می خواهد که آنها نیز برای رفع هر نوع شائبه ای این اقدام وزارت اطلاعات رژیم را محکوم کنند. حزب همچنین از جریانات سیاسی دیگر نیز می خواهد که چنین اقداماتی را شدیدا محکوم کنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣١ ژانويه ٢٠١١