تصحیح یک اشتباه
"حزب کمونیست کارگری تونس" یا "حزب کارگران کمونیست تونس "

سایت "اخبار روز" در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰١١ مصاحبه ای را با حمه الهمامی را منتشر کرده است که از ایشان در آن مصاحبه بعنوان دبیر کل "حزب کمونیست کارگری تونس" نام برده شده است .

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم که ایشان دبیر کل "حزب کارگران کمونیست تونس" و نه "حزب کمونیست کارگری تونس" هستند. نام کامل انگلیسی این حزب همانطور که در سایت رسمی شان قید شدهCommunist Workers Party of Tunisia   است. این حزب به سنت و گرایش سیاسی انور خوجه تعلق دارد .

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ ژانویه ۲۰١١