درباره کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
شهلا نوری

سه سال و نیم از تأسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری می گذرد. طی این مدت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با بیش از 184 شماره  نشریه "یک دنیای بهتر" و ضمیمه های آن، رادیو 24 ساعته ساته لایتی و اینترنتی، ویدئو کلیپ های 10 دقیقه ای، مصاحبه های رادیو و تلویزیونی، شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای سیاسی، سازماندهی اعتراضات علیه رژیم اسلامی و برپایی جلسات متعدد، دارای پرونده قطوری از دخالتگری و تأثیر گذاری مستقیم  رادیکال و کمونیستی در سیاست ایران است.
نقش حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اوضاع سیاسی جامعه، بویژه در جریان خیزش اخیر مردم، غیر قابل انکار است. حزب موفق شد پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت را در جامعه و در میان جنبش طبقه کارگر برافراشته نگاه دارد؛ توانست کمونیسم کارگری رادیکال و انقلابی را نمایندگی کند. در شرایطی که رهبری حزب اکس کمونیست کارگری خود را با فعالیتهای "دمکراتیک- حقوق بشری" سرگرم کرده و دست دوستی بسوی احزاب و جریانات راست دراز کرده بود و حزب موسوم به حکمتیست خانه نشینی خود را با اعلام شکستِ کمونیسم در ایران توجیه می کرد، ما موفق شدیم با اتخاذ سیاست های کمونیستی توجه جامعه و بخصوص کارگران را بخود جلب کنیم.
تلاش مصرانه و قاطعانه رهبری حزب تازه تأسیس اتحاد کمونیسم کارگری جهت حفظ پلاتفرم کمونیستی منصور حکمت در سمتگیری جنبش کارگری قابل مشاهده است. آنچه برای شخص من قابل تحسین است پیگیری مباحث مطرح شدۀ ما در بین جمعهای کارگران رادیکال- سوسیالیست است. آنها که به ماهیت تلاش حزب ما می نگرند و بدون جار وجنجال منشاء پیشروی و تلاش خود را رهنمودهای حزب می دانند.
در شرایط اوج گیری جنبش سرنگونی، جامعه عموما در مرحله انتخاب بین راست و چپ قرار می گیرد. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری وظیفه دارد افق چپ و انقلابی را به افق هژمونیک در روند سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه تبدیل کند. کنگره اول حزب باید پاسخگوی معضلات و مسائل پیش روی جنبش سرنگونی طلب چپ و طبقه کارگر باشد.


مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
12 ژانویه 2011