کارگران صنایع فولاد نطنز

6 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 400 نفر از کارگران کارخانه صنایع فولاد نطنز٬ علیرغم همه اعتراضات و پیگیرهای تاکنونی هنوز موفق به دریافت دستمزدهای 6 ماه گذشته خود نشده اند. کارگران از اول تابستان گذشته تا امروز دستمزدی دریافت نکرده اند. عوامل کارفرما و سرمایه داران با پشتگرمی از حمایتهای حکومت اسلامی و اداره کار فرمایشی به هر طریقی از پرداخت دستمزدها و حتی ارائه جواب روشن به کارگران طفره میروند و با تهدید به اخراج و وعده های دروغ امروز و فردا کارگران گرسنه را باز هم به فردا و فرداها پاس میدهند و در مقابل اعتراض کارگران تنها اقدام به پرداخت مساعده های 50 تا 200 هزار تومانی نموده اند.

یکی از کارگران میگفت: دستمزدهایمان را نمیدهند و با هزار منت 50 تا 100هزار تومان مساعده میدهند آنهم پس از کلی سر دوانیدن و اذیت. آخر کارگری که 6 ماهه دستمزد نگرفته، با کرایه خانه 300 هزار تومانی، با گوشت کیلویی 17 هزار تومانی، با بنزین 700 تومانی و قبضهای آب و برق و گاز 50 تا 100هزار تومانی و ... و با حذف یارانه ها و دزدی علنی حکومت اسلامی تکلیفش چیست؟ ما مطمئنیم تا این حکومت هست اوضاع از این بدتر هم خواهد شد .

کارخانه صنایع فولاد نطنز با بیش از 400 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و 3 شیفت سنگین 8 ساعته کاری واقع در 5 کیلومتری نطنز٬ تولید کننده انواع ورق آهنی و نورد و میله گرد و... میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
30 آذر 1389 – 21 دسامبر 2010