رژیم اسلامی در واکنشی انتقامجویانه
 ١١ نفر را در زاهدان اعدام کرد !

رژیم جمهوری اسلامی در یک اقدام جنایتکارانه دیگر ١١ تن را در شهر زاهدان به اتهام عضویت در گروه جندالله اعدام کرد. این اعدام ها واکنشی انتقامجویانه به عملیات تروریستی گروه مذهبی و قومپرست جندالله در چاه بهار است که منجر به کشته و مجروح شدن ده ها نفر گردید.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اعدامهای جنایتکارانه را بدون قید و شرط محکوم میکند. اعدام قتل عمد دولتی است. یک جنایت سازمانیافته و وحشیانه دولت و طبقه حاکمه است. رژیم اسلامی رژیم اعدام و شکنجه و سنگسار و زندان است. بدون آدمکشی قادر به بقا نیست. برچیدن بساط اعدام و سرنگونی رژیم اعدام و اسلام پیش شرط هر گونه تحول آزادیخواهانه و برابری طلبانه و سوسیالیستی در جامعه ایران است.
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همچنین هر گونه عملیات تروریستی را که قربانیانش توده های مردم بیگناه هستند٬ محکوم میکند. جندالله یک سازمان تروریستی قوم پرست و از جنس حزب الله و سایر نیروهای تشکیل دهنده رژیم اسلامی است. ذره ای آزادیخواهی و عدالتخواهی در تلاش های این جریان ارتجاعی در مقابله با رژیم اسلامی وجود ندارد. این جریان کوچکترین ربطی به ستم و بيحقوقى اعمال شده توسط رژيم اسلامى توده های محروم و زحمتکش در سیستان و بلوچستان ندارد. یک جریان از جنس القاعده و نیرویی متعلق به جنبش تماما ارتجاعی اسلام سیاسی است. ترور و آدمکشی نیز سیاست و استراتژی این جریان برای قدرت گیری است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که تروریسم یکی از مخاطراتی است که بيش از پيش جامعه را که میخواهد خود را از شر رژیم اسلامی خلاص کند٬ تهدید میکند. ما اعلام میکنیم هرگونه تلاش نیروهای مخرب و ضد جامعه برای تحمیل سناریوهای خونین و در هم شکستن شیرازه جامعه را باید قاطعانه و با بسیج طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش بزیر پرچم انقلاب کارگری خنثی کرد.
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که آزادی و برابری و رفاه همگان در گرو سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار یک جمهوری سوسیالیستی است.
 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ آذر ١۳۸۹ – ۲۰ دسامبر ۲۰١۰