اطلاعیه دبیرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
انتشار سومین شماره نشریه "بولتن "

سومین شماره نشریه "بولتن" ، ماه نامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، به سردبیری جمال ارژنگ ، در تاریخ بیستم ژانویه 2011 منتشر میشود. نشریه "بولتن" ، انعکاس فریاد حق طلبی تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی ایران و نشریه ای علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولتهای غربی است. ما ، تمامی فعالین عرصه پناهندگی و پناهجویان در کشورهای مختلف را به همکاری با این نشریه فرا میخوانیم. شما میتوانید مقالات ، اخبار و گزارشات را تا تاریخ پانزدهم ژانویه2011، برای ما ارسال کنید .
نشریه "بولتن" به صورت ماهانه و در بیستم هر ماه ، منتشر میشود .
آدرسهای ارتباط با نشریه "بولتن ":
jamalarjang@yahoo.com
00447765431276

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
بیستم دسامبر 2010