اطلاعیه خبری، فوری
گزارش دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از توحش پلیس یونان
و ضرب و شتم بی سابقه پناهجویان متحصن در این کشور

بیستم دسامبر 2010
مصاحبه با شهاب خسروی در محل اعتراض
بنا بر گزارشات رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، کلیه پناهجویان متحص در شهر آتن، اعم از کمپین پناهجویان ایرانی و افغانستانی، از عصر دیروز دوشنبه، برابر با بیستم دسامبر 2010، به مقابل درب وزارت کشور رفته اند و در اقدامی متشکل و هماهنگ علیه اوضاع وخیم زندگی پناهجویان در این کشور دست به اعتراض زده اند .
بنا بر گزارش شاهدان عینی، پلیس ضد شورش یونان در نیمه شب دوشنبه بیستم دسامبر، با شلیک گاز اشک آور و حمله وحشیانه به معترضین، تعدادی زیادی از این پناهجویان از جمله چندین کودک دو تا پنج ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده است .
گزارش تا کنونی، حاکی از دستگیری چندین نفر از جمله: ریبوار قبادی، از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن دارد. این گزارش که ساعت پنج صبح روز سه شنبه برابر با بیست و یکم دسامبر به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رسیده، حاکی از ادامه اعتراضات برای آزادی دستگیر شدگان دارد. همچنین گزارش شده است که مجروحین این جنایت پلیس یونان به بیمارستان منتقل شده اند و تا این لحظه خبر دقیقی از وضعیت آنان در دسترس نمیباشد .
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، این اقدام وحشیانه دولت و پلیس یونان را به شدت محکوم میکند و از جریانات، سازمانها و احزاب مدافع حقوق انسان، انتظار دارد تا علیه این توحش اقدامات عاجلی در دستور کار قرار دهند .
در همین راستا، صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، با شهاب خسروی از شاهدان این جنایت پلیس یونان مصاحبه ای انجام داده است که از طریق لینک زیر ، قابل دسترسی میباشد:
 http://www.4shared.com/audio/_FOBGZrX/zarbshatmyonanshahab.html
اخبار بعدی در این خصوص را متعاقبا اعلام خواهیم کرد .


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

بیست و یکم دسامبر 2010