برای آزادی کارگران زندانی
و همه زندانیان سیاسی به پا خیزیم!

در حالی که جامعه ایران در بحران اقتصادی و سیاسی فزاینده ای به سر می برد، حکومت اسلامی ایران، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام را تشدید کرده است تا از این طریق مانع گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات مردمی شود. هم اکنون تعداد بی شماری از فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، روزنامه نگاری، وبلاگ نویسی و حتا وکلای دادگستری، در سیاه چال های حکومت اسلامی زندانی هستند. در عین حال زنانی مانند شهلا جاهد (توسط جنایتکاران اسلامی بدار آویخته شد) و سکینه محمدی و غیره در معرض اعدام و سنگسار قرار دارند.

در حکومت  سرمایه داری اسلامی ایران، زندانیان دارای حق دفاع از خود نیستند و زیر شکنجه آنها را وا میدارند که به کارهایی اقرار کنند که انجام نداده اند. در زندان های حکومت اسلامی، حتی از معالجه زندانیان بیمار خودداری می کنند.

در شهرهای مختلف کردستان نیز دهها نفر از فعالین کارگری که عمدتا از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به شمار می آیند مورد تهدید قرار گرفته و زندانی و بازجویی شده اند. فعالین کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری و دیگر تشکل ها و فعالین کارگری در سراسر ایران، تحت فشارهای امنیتی - پلیسی قرار دارند و دارای پرونده ی قضایی امنیتی می باشند. برای مثال تعداد بسیاری از کارگران، از جمله؛ منصور اسالو، رضا شهابی، ابراهیم مددی، غلامرضا غلام حسینی از سندیکای شرکت واحد، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراخی شاندیز از کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری و اسعد مولود زاده، سلام قادری از کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را می توان نام برد. اتهام این فعالین کارگری، تلاش برای متحد کردن کارگران و اعتراض به زیر پا گذاشتن حقوق اولیه آنان است. 

در چنین شرایطی، سازماندهی یک اعتراض و مبارزه گسترده و برپا کردن یک کارزار سیاسی و تبلیغاتی وسیع علیه سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی، علیه شکنجه، اعدام و سنگسار و برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی امری ضروری است. تنها با اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه پیگیر علیه حکومت اسلامی، می توان این حکومت جانی را به عقب نشینی وادار کرد.

ما، از همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب، دعوت می کنیم در تظاهراتی که برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام در ایران برگزار می شود فعالانه شرکت کنند.

زمان تظاهرات: 18 دسامبر 2010، از ساعت 14 تا 16
مکان تظاهرات: Mynttorget - روبروی پارلمان سوئد

سرنگون باد حکومت اسلامی ایران !
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
تماس با شورا:shoraye1@gmail.com      - Tel: (0046) 0701502011
www.shora.se
1 دسامبر 2010