ساختار خشونت مردسالارانه
کنفرانسی در بیروت، لبنان

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 نوامبر 2010 کنفرانسی تحت عنوان "ساختار خشونت مردسالار علیه زنان: ایجاد صلح و امنیت انسانی" توسط "انجمن نجده" و باهمکاری فروم زنان عرب (عایشه) و ابتکار فمینیستی اروپا در شهر بیروت، لبنان سازمان یافت. آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن بعنوان سخنران به این کنفرانس دعوت داشت. از آنجا که آذر ماجدی نتوانست در کنفرانس در شهر بیروت حضور بهم رساند، لذا سخنرانی خود را تحت عنوان "ریشه خشونت و تبعیض جنسی" برای کنفرانس ارسال کرد که در میان حاضرین در کنفرانس توزیع شد و در کتاب سخنرانی ها و اسناد کنفرانس نیز منتشر خواهد شد.

طبق گزارش سازماندهندگان، کنفرانس بسیار موفقیت آمیز بود و با استقبال گرم روبرو شد. بدنبال کنفرانس جلساتی میان سه سازمانی که در سازماندهی کنفرانس نقش داشتند تشکیل شد و طی آن بر همکاری های آتی تاکید گذاشته شد.

ترجمه سخنرانی آذر ماجدی را در شماره آتی نشریه ملاحظه خواهید نمود .

 

سازمان آزادی زن
29  نوامبر 2010