فدرالیسم یک راه حل ارتجاعی
آذر ماجدی در کنفرانس
"امروز و فردای ایران،حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم؟"


آذر ماجدی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، بدعوت انجمن پژوهشگران ایران، در روز جمعه 19 نوامبر در کنفرانس "امروز و فردای ايران، حکومت غير متمرکز، فدراليسم ... ؟" شرکت کرد. این کنفرانس سه روزه در شهر هلسینکی، فنلاند برگزار می شد و شماری از رهبری احزاب اپوزیسیون و افراد منفرد در آن شرکت داشتند .
عنوان سخنرانی آذر ماجدی که از طریق اسکایپ در کنفرانس شرکت نمود، "فدرالیسم، یک نسخه سیاه برای آینده" بود. آذر ماجدی در سخنرانی خویش اعلام کرد که فدرالیسم پاسخی برای ستم ملی نیست. فدرالیسم همچنین پاسخی برای مساله کرد نیز نیست. تصوری که توسط مدافعین فدرالیسم القاء می شود، حاکی از آنست که فدرالیسم موجب گسترش آزادی ها و کاهش تبعیض در جامعه می شود. این یک تصور کاذب است. فدرالیسم نه تنها موجب گسترش آزادی ها و کاهش تبعیض نمی گردد، بلکه موجبات شکل گیری یک تراژدی سیاسی – اجتماعی و انسانی را در جامعه فراهم می آورد .
فدرالیسم بعنوان یک سازش میان جریانات ناسیونالیست قومپرست و ناسیونالیست عظمت طلب ضد تجزیه طلب به جامعه ارائه شده است. ما همان 15 سال پیش که حزب دموکرات کردستان این طرح را مطرح کرد، بیانیه ای تحت عنوان "در محکومیت شعار فدرالیسم" بقلم منصور حکمت صادر کردیم. فدرالیسم در عمل بمعنای صدرو شناسنامه های قومی برای مردم است. مردم ایران را در گروه ها و سکت های مختلف ملی قرار می دهد و موجبات جدایی و تفرقه میان آنها را بوجود می آورد. این طرحی بسیار ارتجاعی و خطرناک برای آینده است .
حزب اتحاد کمونیسم کارگری پاسخی روشن برای رفع ستم ملی و مقابله با مساله کرد دارد که در برنامه اش "یک دنیای بهتر" مدون شده است. ما خواهان ایجاد  یک نظام سکولار غیر قومی و غیرمذهبی هستیم که در آن کلیه افراد جامعه مستقل از جنسیت، ملیت، قوم، مذهب و نژاد با یکدیگر برابرند. در عین حال هر فردی محق و مجاز است که به زبان مادری خود تکلم کند، آموزش ببیند، بنویسد و منتشر کند و رسانه داشته باشد. آز آنجایی که آزادی کامل پوشش در جامعه برقرار خواهد بود، هیچ مانعی در پوشش لباس های "ملی" وجود نخواهد داشت. جامعه به یک زبان اداری مشترک نیازمند است. لذا دولت آتی می تواند یک زبان از زبان های رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید. و در عین حال حق هر کس برای اینکه بتواند به زبان مادری در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند، محفوظ می ماند .
در مورد مساله کرد برنامه ما یک ماده مجزا دارد. ما در این مورد خواهان ارجاع به آرای عمومی مردم کردستان هستیم. در صورتی که اکثریت آنها به جدایی رای دادند، کردستان می تواند از ایران جدا شود. در غیراینصورت با سایر مردم با حقوق برابر در چهارچوب ایران زندگی خواهند کرد .
فدرالیسم ابزاری است در دست ناسیونالیسم قومی برای قدرت یابی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تمام قوا با فدرالیسم مبارزه خواهد کرد و خصلت ارتجاعی و خطرناک آنرا برای مردم افشاء خواهد نمود .
پس از پایان سخنرانی سوالات بسیاری از جانب حاضرین در جلسه طرح و نظرات متعددی اعلام شد. آذر ماجدی در پایان مختصرا به سوالات پاسخ و به نظرات طرح شده برخورد کرد. فیلم این کنفرانس بزودی بر روی سایت انجمن پژوهشگران در دسترس عموم قرار خواهد گرفت .


دفتر روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
2010-11-24