اخراج کارگران
کارخانه روغن نباتی بهشهر (لادن!)

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از ماهها توطئه و ترفند سرمایه داران و عوامل کارفرما در کارخانه روغن نباتی بهشهر 80 نفر از کارگران رسمی را که هر یک دارای بیش از 20 سال سابقه کار نیز میباشند را از کار بیکار و اخراج نمودند. از هفته ها پیش کارفرما با تهدید و کارشکنی در برخی پرداختهای ناچیز و حتی مبالغ اضافه کاری٬ شرایط بسیار نامناسب روانی را علیه 120 نفر کارگران رسمی ایجاد نموده تا شاید کارگران به خواست آنها مبنی بر قبول باز خریدی بدون هیچ مزایائی (اسم رمز اخراج محترمانه!) تسلیم شوند.

طی چند روز اخیر با بستن درب کارخانه به روی 80 نفر از کارگران حتی از ورود آنها به داخل کارخانه ممانعت نموده اند و با پشتگرمی به حکومت اسلامی سرمایه دارا ن و ادارات و ارگانهایش با گستاخی به کارگران گفته اند: شما از کار اخراجید. بروید و شکایت کنید. هر چه قانون گفت ما هستیم!

در حال حاضر کارگران اخراجی با تجمع و اعتراض و شکایت و مراجعه به اداره کار حکومت اسلامی مصرانه خواهان بازگشت به کارند. اما تا این لحظه عملا بدلیل همکاری اداره کار و مراکز حکومت اسلامی با کارفرما و سرمایه داران به هیچ نتیجه ای نرسیده اند .

کارخانه روغن نباتی بهشهر واقع در جاده قدیم کرج با 750 نفر کارگر رسمی و قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده کاری هم اکنون در زمینه تولید انواع محصولات روغن نباتی فعال میباشد .

 
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ آبان ١٣٨٩ – ٢ نوامبر ٢٠١٠