سوئد وهیچ جای جهان
برای حاکمان جنایتکار ایران نباید امن باشد !

چهارم نوامبر دولت و مجلس سوئد میهماندار مزدوران جمهوری اسلامی خواهند بود. این عمل ننگین،  دستخوش به کسانی است که هنوز خون جوانان معترض ایران بر دستهایشان خشک نشده است. جنایتکارانی که از عدم پرداخت حقوق ماهانه هزاران کارگر شرم نمیکنند و صدها کارگر و آزادیخواه را تحت شکنجه و زندان نگاهداشته اند. فقر و مسکنت را برای میلیونها انسان رقم زده اند. کودکان خیابانی و گورهای دسته جمعی و سرکوب زنان و مردم زحمتکش ایران از افتخاراتشان محسوب میشود. چماقداران و اسلحه بدستانی که خیابانهای ایران را قرق کرده اند. سرمایه داران دیکتاتوری که ثمره کار کارگران و مردم زحمتکش ایران را به جیب می زنند تا «آقازاده» هایشان در ناز و نعمت زندگی کنند. کسانی که همین یکسال پیش در حضور همه مردم جهان تازه ترین اقدام وحشیانه خود را انجام دادند و حمام خون براه انداختند .

کدام مصلحت اقتصادی و سیاسی ایجاب میکند که سرمایه داران سوئد به طرزی علنی به میزبانی برادران اقتصادیشان کمر بسته اند. این عمل به خوبی نشان میدهد که انتقاد به نقض حقوق بشر چقدر تابع مصالح سرمایه ها است. آزادیخواهان ایران و جهان این بی اعتناعی به مبارزات مردم و اهداف آزادیخواهانه شان را نمی بخشند. ما انتظار داریم که تمام آزادیخواهان واقعی برعلیه حضور این جنایتکاران در سوئد اعتراض کنند و اقدام دولت سوئد را در این رابطه محکوم نمایند.
 
به این مناسبت شورا ساعت 2 بعدازظهر روز پنجشنبه در مین توریت آکسیونی اعتراضی برپا خواهد کرد. در تظاهرات شورا شرکت کنید .پشتیبانی از دولت ضد زن و ضد آزادی و ضد کارگر موقوف! کارگر زندانی٬ زندانی سیاسی٬ آزاد باید گردد! ترور، شکنجه٬ اعدام٬ ملغی باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی٬ زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران ـ استکهلم
31102010

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
Mobil: 0701502011