به بهانه پاسخ به یک اتهام از جانب حزب "حکمتیست "
علی جوادی

اخیرا محمد جعفری از اعضای رهبری حزب موسوم به "حکمتیست" در هجو نامه ای تحت عنوان "وحشت از "فرار" کورش مدرسی" اتهاماتی را در رابطه با کناره گیری کورش مدرسی از رهبری و پستهای تشکیلاتی در این حزب به طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرتاب کرده است که باید به آن پاسخ داد! ایشان ادعا کرده است که سیاوش دانشور و آذر ماجدی از ماجرای کناره گیری کورش مدرسی از رهبری حزب اش "مستمسکی" ساخته اند تا به ایشان و این تصمیم شخصی اش بتازند. و پس از این جعل مجموعه ای از اتهامات سخیف را به طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرتاب کرده است. در این رابطه به چند نکته باید اشاره کرد :

١ -  حزب اتحاد کمونیسم کارگری هیچ نقدی به تصمیم شخصی کورش مدرسی مبنی بر کناره گیری از پستهای رهبری و تشکیلاتی این حزب نکرده است. پرتاب جعلیاتی در این زمینه به رهبری حزب ما تنها نشان ضعف و استیصال سیاسی رهبری حزب "حکمتیست" است. این جریان بجای پاسخگویی متمدنانه و مسئولانه به نقدهای همه جانبه ای که از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر سیاستهای راست و سازشکارانه این جریان ارائه کرده است٬ مثل همیشه دست به جعل٬ تحریف و شانتاژ زده است .

۲ -  از نقطه نظر ما فعالیت کمونیستی و حزبی امری افتخار آمیز و در عین حال داوطلبانه و شخصی است. کناره گیری از پستهای تشکیلاتی و یا خروج از حزب کمونیستی نیز امری آزاد و داوطلبانه است. فعالیت متشکل کمونیستی یک جاده یک طرفه و بی پایان نیست که خروجی ای از آن وجود ندارد. حزب کمونیستی هیچیک از اعضا و کادرهای خود را به اجبار و بر خلاف تمایل خود به انجام هیچ وظیفه ای و یا قبول هیچ مسئولیتی موظف نمیکند. کورش مدرسی مانند هر فرد دیگری مختار است هر تصمیمی برای نوع و میزان فعالیت حزبی خود اتخاذ کند. میتواند زمانی کاندیداتوری پستهای تشکیلاتی نباشد٬ میتواند در زمان دیگری خود را کاندیدای فعالیت در ظرفیتهای جدیدی کند. این امر شخصی ایشان و حزب متبوعشان است .

۳ - ما معتقدیم که افراد میتوانند پس از مدتی از فعالیت متشکل حزبی "باز نشسته" شوند بدون اینکه کوچکترین خللی به حرمت و یا نقش و سابقه فعالیت سیاسی آنها وارد شود. برای ما فعالیت هر انسانی که بخشی از زندگی خود را٬ هر چقدر کم یا زیاد٬ صرف فعالیت کمونیستی کرده باشد٬ محترم و ارزشمند است .

۴ - اعلام کناره گیری کورش مدرسی از مسئولیتهای تشکیلاتی در رهبری این حزب پس از اطلاع از بیماری چشم میتوانست یک امر کاملا عادی و ساده ای باشد. همانطور که مسعود رجوی میتوانست با مریم رجوی در صورت توافق طرفین ازدواج کند و انتظار هیچ واکنشی را هم از جانب کسی نداشته باشد. راه اندازی جار و جنجال پیرامون این مساله٬ جنبه سیاسی بخشیدن به این تصمیم فردی٬ دامن زدن به نوعی "انقلاب ایدئولوژیک" متاسفانه سیاستی است که از جانب کورش مدرسی و اعضایی از رهبری حزب "حکمتیست" اتخاذ شده است. این مساله مسلما عکس العمل ها و ارزیابی های متفاوت سیاسی ای را هم بهمراه خواهد داشت. مسئولیت سیاسی کردن این واقعه ناگوار شخصی متوجه خود ایشان و حزب متبوعشان است .

۵ -  ما مستقل از هر نقد سیاسی به حزب حکمتیست و سیاستهای کورش مدرسی برای شخص ایشان آرزوی کنترل بیماری٬ بهبود و سلامت کامل را داریم . *