اعتراض کارگران شرکت جنرال مکانیک

عقب نشینی کارفرما!

بنا به خبر دريافتى٬ از چند هفته پیش زمزمه عوامل کارفرما برای اخراج 27 نفر از کارگران بخش انتظامات و نگهبانی در شرکت جنرال مکانیک شروع شده است. عوامل کارفرما اعلام کرده بودند به دلیل عدم کارائی مناسب کارگران فعلی٬ حداکثر تا پایان مهر ماه کارگران بخش نگهبانی و انتظامات را از کار اخراج نموده و جهت سپردن امورات نگهبانی و انتظامات شرکت هم با چند شرکت انگل پیمانکاری توافقهائی داشته اند. اما به محض آگاهی یافتن کارگران در آخرین روزهای مهر ماه٬ اعتراضات گسترده ای از جانب کارگران بر علیه سياست اخراج و بیکارسازى صورت پذیرفت.

یکی از اشکال اعتراضی کارگران کوتاهی در انجام وظایف و ایجاد آشفتگی و اختلال در وضعیت انتظاماتی شرکت بوده است. "یاری" مدیر جنرال مکانیک و همدستانش در واکنش به اعتراض کارگران فورا 3 نفر از کارگران معترض را از کار اخراج نمودند. واکنش خودسرانه یاری در اخراج کارگران معترض موجبات دامن زدن به خشم و اعتراض همه کارگران٬ بخصوص کارگران بخش انتظامات و نگهبانی را که هنوز دستمزدهای دو ماه شهریور و مهر ماه را نیز دریافت نکرده اند٬ فراهم آورد. یاری و شرکایش در هراس از گسترش اعتراضات کارگران فورا اعلام داشتند که تصمیمشان عوض شده و هیچ کارگری از بخش انتظامات اخراج نخواهد شد! اما با اینحال تاکنون خبری از بازگشت به کار 3 نفر کارگر اخراجی بخش نگهبانی در دست نیست. سرمایه داران در وحشت از اعتراض و اعتصاب کارگری دست به عقب نشینی زده اند اما این هنوز اکیدا کافی نیست.

خواست فوری کارگران جنرال مکانیک بازگشت به کار بیقید و شرط 3 نفر کارگر اخراجیست. دریافت 2 ماه دستمزد معوق، لغو کار قراردادی و پیمانکاری، تضمين امنیت شغلی، دریافت بیمه بیکاری برای کارگران اخراجی و بیکار، افزایش دستمزدها مطابق هزینه های سرسام آور زندگی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته از خواستهای اصلی و ابتدائی کارگران جنرال مکانیک است.

رفقای کارگر!
جمهوری اسلامی حکومت پادو سرمایه داران٬ حکومت فقر و گرسنگی و اخراج و بیکارى٬ حکومت ارتجاع مذهبی و سرکوب خونین ما کارگران است. سران جانی و قاتل این حکومت از قبل کار و رنج ما و به قیمت محرومیت و گرسنگی ما کارگران و خانواده هایمان میلیاردها میلیارد تومان در بانکهای کشورهای خارجی برای روز مبادا و فرار انباشته اند. طرح حذف سوبسیدها بخش دیگری از سیاست سراسر جنایت و دزدی این حکومت برای نابودی ما و گرسنگی دادن هر چه بیشتر ماست. باید متحد شویم. باید مجامع عمومی مان را برپا کنیم. باید به قدرت اتحاد و اعتراض و اعتصابات سراسری حکومت وحوش اسلامی را به زیر کشیم.

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی٬ در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیائی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

            ۴ آبان ١٣٨٩ – ٢۶ اکتبر ٢٠١٠