پرستاران کرمانشاه !
دستمزدهای معوق، افزایش فشار کار
ليلا احمدى

بیش از 3500 نفر از پرستاران و پرسنل بیمارستانها و مراکز درمانی شهر کرمانشاه تا امروز موفق به دریافت مبالغ مربوط به انجام اضافه کاری شهریور ماه نشده اند. اعتراضات و مراجعات تاکنونی پرستاران برای نقد کردن دستمزدها هنوز به نتيجه ای نرسیده و پرستاران چیزی جز جوابهای سر بالا و وعده های پوچ و تهدید نشنیده اند. عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز پرستاران در شرایطی است که عمدتا همه بیمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه بشدت از نظر نیرو در مضیقه هستند.

یکی از پرستاران معترض بیمارستان امام رضا میگفت: بسیاری از نیروها و پرستاران را در شرایط کار قرار دادی قرار داده اند و دستمزدها را با حداقل ترین و پست ترین شیوه ها محاسبه می کنند. در پرداخت همین دستمزدهای ناچیز را هم در حالیکه هر یک از ما و خانواده هایمان برای نان شب و نیازهای ابتدایی زندگیمان محتاجیم با تاخیر و کارشکنی می پردازند. از اینها بدتر اينست که او محيط و شرایط کار برایمان جهنم ساخته اند. کمبود نیرو و عدم استخدام نیروهای کاری جدید موجب شده از هر پرستار و نیرو بیش از چند برابر توانش با تهدید و فشار و ارعاب کار بکشند. بسیاری از پرسنل بر اثر فشار کاری به انواع بیماریهای جسمی و روانی مبتلا شده اند و بشدت ناراضى اند. و مهمتر از اینها ناتوانی پرستاران بعلت فشار کاری موجب شده تا بسیاری از بیماران حتی بیماران اوژانسی از دریافت خدمات اولیه پزشکی محروم شوند. همین امر در ماههای اخیر موجبات افزایش آمار مرگ و میر بیماران در بیمارستانهای کرمانشاه را فراهم آورده است.

با همه این مشکلات٬ نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و همدستانش به همراه نمایندگان مجلس و باندهای حکومت اسلامی به ثروت اندوزی و انباشت حسابهاى بانکیشان مشغولند .بيمارستان که بايد جاى درمان و رسيدن به بيمار باشد٬ به تجارتخانه براى عده اى و اردوى بردگى براى کارکنان و تهديد براى بيماران تبديل شده است. اسلام و سرمايه در ايران هر روز و هر لحظه آدم ميکشد. *

27/7/89