دفی بر پوست سنگدوز
بهار بزرگ ابراهیمی

تمام انحنای نحیفش را سنگ دوزی کردند
روی پوست

گل کاشتند  تا کمر٬ گل های دامنش را٬ توی گل
وهنوز انگشت اشاره اش به کودکی بود
که  قار و قور گشنگی از زیر پوستی بر استخوانش
دف می زد

تنها ترانه ی آشنا برای سماع تنهایی

و آخرین سنگ را
 کسی نشانه رفت
 که عبایش بوی گلاب منبر می داد
فروش انگشتری عقیقش فقط
برای خرید پیراهن (عفاف!) کافی بود

زن به کودکش
عمامه سر به زن
و من به تو  ...

زبان اشاره گویاست
هر که راست بگوید سنگ می شود

 

 انگار این رژیم  خون آشام سیری ناپذیر است. هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. وقتی حکومتی به دیانت آلوده شد و سخن از پدیده های ناشناخته ماورای بشر به میان آمد٬ وضع همين است. و در طول تاریخ همیشه عده ای مرتجع افسار مذهب و حکومت مذهبی را ول کرده و به جان مردم انداخته اند. آنوقت که اگر کسی پیدا شد و گفت زمین روی شاخ گاو نیست توی دهنش می زنند و عکس خمینی (یکی از خدایان دروغ) توی ماه می افتد و نور مهتاب آن تا دور سر احمدی نژاد (از نژاد جهش یافته حلقه گمشده داروین) را احاطه می کند و چاکران حلقه به گوش برای شفا کاسه لیسی نیم خورده های خامنه ای را میکنند.

دولتی که شهروندان را برای رهایی از ستم ترغیب به زیارت و دستمالی و بوسیدن میله های احرام امامان میکند و "نجات" را در انتظار "ظهور ناجی" به اذهان تزريق می کند٬ هدفش اينست که دنیا را بوی گند خرافه بردارد تا راحت تر حاصل استثمار کارگران سرکوب شده را بر جیب نانجیبان جنايتکار حکومتی افزاید. دیگر جای تعجب ندارد اگر یک روز قند و قلیان حرام باشد و فردا روز حلال! دیدن و دست درازی به زلف زنان بر نیروی انتظامی و یگان ویژه حلال باشد و بر غیر حرام! در اين حکومت اگر کسی بی اجازه از آخوند و دين بر داشتن رابطه جنسی اقدام کند مجرم شناخته می شود. اگر زن شوهر داری باشد و با غیر همبستری کند "زنای محصنه" نام می گیرد و باید به کلی آدم وغیرآدم جواب پس بدهد. حکم آن در قوانین حکومت اسلامی این میشود که گروهی حيوان انسان نما آنقدر با سنگ به جان انسان ذکر شده حمله ور شوند تا زجرکشش کنند و تا تکه پاره شود و خونابه از کاسه سر و چشمش  بیرون بپاشد تا اسلام ضد زن حال بیاید که پیامبری داشته که پیامش نسل ها را به خاک و خون و جهاد و آدم کشی کشانده.

اگر انسان سوسک هم بخواهد بکشد طوری می کشد که یکباره بمیرد نه اینکه بایستد و از جان کندش لذت ببرد مگر اینکه  به نوعی مرض روانی مبتلا باشد چیزی شبیه مرض هیتلری. دینی که بیشتر قوانین آن بر اساس بزن بکش و یک وجب عضو بنا شده باشد٬ برای نجابت لباس می دوزد و حجاب اجباری می آورد. سیاه چادری که بر سیاه بختی زن محکوم به "مسلمان" صحه میگذارد طراحی میکند. و برای لباس مجازات "زنا" سنگ هایی که هر کدام به دست حیوانی دو پا روی پوست و بر پوست انسان می دوزد. خب این هم طراحی لباس ویژه ایست که از برکت وجود ارتجاع مسيحيت و يهوديت و اسلام آمده و آنان که برای بقای این حکومت انسان ستیز اسلامی سینه چاک می کنند سهام داران و نوکران این مزدورانند. مردم را به اصطلاح خودشان براى "از بغل خوابی با نامحرم" مجازات میکنند چرا که وعده بغل خوابی با زیبا رویان پس از مردن ميدهند. در این آیین مضحک خرافی هیچ چیز عجیب نیست. باز کردن دکان بهشت فروشی و پیش فروش حوری ها هم بعید نیست. حکم سنگسار افرادی مثل سکینه محمدی آشتیانی که مادر دو فرزند بی پدر است٬ حتی اگر زیر فشارها به جای سنگسار اعدامش کنند٬ يک نقطه از تاريخ سياه جنايت اسلام در ايران است. تهمت های  بی اساسى که بر او بسته اند تنها سرپوشی است بر جنایات وحشیانه شان.

حکومت سرمایه داری آخوندی که اگر تنها فکر وعقیده و قلم کسی به مزاجش خوش نیاید قلمش را توی
حلقش خورد می کند. با هزار تهدید و ترفند صدای اعتراض را در نطفه خفه می کند تا مبادا آنان که خوابند بیدار شوند و به موج خروشان خشم مردم معترض بپیوندند. اين حکومت چگونه میتواند دست از کشتار نداها و سهراب ها و بردارد؟ چه راهى براى متوقف کردن ماشين کشتار مانده است؟ ما نباید به این خون آشام ها اجازه دهیم بیش از این به این لیست  بیافزایند. هيچ انسان آزاد اندیشی نمیتواند و نبايد از کنار این قتل ها عبور کند و دم نزند. باید زمان خاتمه این جنایات بیرحمانه را جلو بیاندازیم. بايد کلیت این نظام پوسیده را ریشه کن کنیم اگر می خواهیم ديگر به زنان تجاوز نشود٬ اگر می خواهیم دست کثیف مذهب را از زندگی مان کوتاه کنیم٬ اگر ميخواهيم بردگان نظام سرمایه داری نباشیم! هر کدام از ما باید به افشاگری از ماهيت ضد بشرى اين حکومت بپردازیم٬ سازمان دهيم و متحد کنيم٬ و فریاد مردمی باشیم که رنگ آزادی و برابری را ندیده اند اما می دانند چه می خواهند.
   
مرگ بر حکومت ضد زن
مرگ بر تمامیت حکومت اسلامی