اعمال فشار حراست بر کارگران واحد
به نقل از هرانا

"به تازگی حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را وادار به امضای تعهدی می کند که بر اساس آن رانندگان در مورد مسایل شرکت واحد با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و یا خارجی حق مصاحبه نداشته باشند .

در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد تهران به کلیه نواحی اعلام شده است که کارکنان نواحی مختلف تهران باید تعهدی را امضا نمایند که در آن نوشته شده است؛ که کلیه رانندگان متعهد می شوند که در مورد مسایل شرکت واحد از جمله؛ وضعیت و شرایط اعضای دستگیر شده سندیکا، اخراج کارکنان، عدم پرداخت حقوق و مزایا،برخورهای غیر انسانی حراست و کمیته انظباطی با کارکنان، شرایط سخت کاری و مشکلات دیگر کارکنان با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند .

بر اساس گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، گرفتن تعهد در طی چند روز گذشته از ناحیه غرب تهران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان شرکت واحد مواجه است. مسئول ناحیه با تهدید سعی دارد که کارکنان را وادار به امضای تعهد نماید .

در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مدیریتی مواجه شده است و تحت عنوان خصوصی سازی خط هایی از خطوط تندروی شرکت واحد در اختیار شرکت های خصوصی که در مالکیت سپاه پاسداران است قرار گرفته است از جملۀ آنها خط تندروی شماره 7 (راه آهن- تجریش) می باشد."