برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد شویم!

در شرایطی که فضای بین المللی همچنان در ابعاد قابل توجه ای  متآثر از صدور احکام اعدام و سنگسار در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی می باشد، در شرایطی که خانواده زندانیان سیاسی بخشی از زندگی روزانه خود را در پشت درب زندانهای ایران سپری می کنند، دستگاه وحشیگری و سبعیت رژیم آدمکشان اسلامی سرعت بیشری به خود می گیرد. مصباح یزدی بار دیگر تأکید می کند: دست دزد را باید برید و محارب را باید کشت.
اکنون زندگی شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زن و کودک نیز در مواجه با اتهام "محاربه"،"تبلیغ علیه نظام" با خطر جدی اعدام روبرو است. دست بریدن، چشم در آوردن، اعدام و سنگسار یکی از روشهای شناخته شده جنایتکاران اسلامی برای ادامه حیات منحوسشان است. جمهوری اعدام و کشتار پس از سه دهه بربریت، در پرونده سیاه خود خاوران ها، لعنت آبادها و کهریزکها و بیش از صد هزار اعدام را دارد.
باید جلوی این بربریت اسلامی را گرفت!
سران رژیم اسلامی و عاملان و آمران ماشین سرکوب اسلامی باید بجرم اعدام، ترور، تجاوز و سنگسار هزاران نفر مورد محاکمه قرار گیرند.  سازمان آزادی زن ضمن حمایت از کمپین جهانی حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه مجازات اعدام در 10 اکتبر2010، از تمامی نیروهای انساندوست و پیشرو می خواهد برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد شوند.  ما کلیه انسان هایی که قلبشان برای آزادی و برابری می طپبد را به پیوستن به این کمپن و مبارزه علیه اعدام و هلیه رژیم اسلامی فرا می خوانیم.


زنده باد آزادی و برابری
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
2سپتامبر 2010