آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
دستمزدهای مرداد هم پرداخت نشد !

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای مرداد ماه بیش از 135 نفر از کارکنان خدماتی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران پرداخت نشده و بلاتکلیف رها شده است. این در حالیست که این نیروهای خدماتی زحمتکش همین چندی پیش با اتکا به اعتراض و پیگیریهای بسیار زیاد موفق شدند دستمزدهای معوق چندین ماه گذشته را نقد نمایند.

در این روزها جمعی از کارکنان معترض بخش خدمات که مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای مرداد ماه خود بودند٬ بطور مکرر به آموزش و پرورش منطقه 5 مراجعه نموده اند. اما از "اسفندیار" مدیر آموزش و پرورش و مسئولین حسابداری چیزی جز بودجه نداریم و نیست و مشتی جوابهای سر بالا و تهدید نشنیده اند. کار شکنی و جر زنی، تاخیر و نسیه کاری در پرداخت دستمزدها سیاست ثابت و همیشگی و ضد انسانی اوباش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش منطقه 5 میباشد .

کارکنان و نیروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران که بیش از 135 نفر میباشند همگی تحت شرایط کار قراردادی، دستمزدهای 303 هزار تومانی در شرایط نامناسب مشغول به کارند و همیشه دستمزدهایشان با انواع تاخیر و کار شکنی پرداخت میشود.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ شهريور ١٣٨٩ – ٣١ اوت ٢٠١٠