گزارش از آکسیون اعتراضی
در مقابل سفارت یونان در کلن

در تاریخ ۱۶ اوت بنا به فراخوان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ در مقابل سفارت یونان در شهر کلن٬ آکسيونى در دفاع از پناهندگان متحصن در شهر آتن و محکومیت تعرض پلیس یونان و بازداشت متحصنین صورت گرفت. طى اين آکسيون که ۲ ساعت به طول انجامید٬ جمعی‌ از آزادیخواهان در دفاع از حقوق پناهندگی این عزیزان و در محکومیت توحش پلیس یونان حضور به هم رساندند.

در این آکسیون بیشتر تلاش روى این مساله متمرکز بود که با مسئولین سفارت یونان وارد گفتگو شویم و خواستها و مطالبات متحصنین را که حدود ۲۰ روز در اعتصاب غذا به سر میبرند از نزدیک با آنها مطرح کنیم. ساعت ۱۲ ظهر توانستيم وارد سفارت شويم و با مسئولین گفتگو کنيم. خواستها و مطالباتی که مطرح شد و هنوز پیگیر این مساله میباشیم به قرار زير است:

بررسی سریع و عمل کردن به حقوق پناهندگی اعتصاب کنندگان٬ به عهده گرفتن و پاسخگویی هرگونه مشکل از جمله جسمی‌ و روانی‌ متحصنین٬ اجراى حقوق پناهندگی طبق قانونی که خود کشور یونان  تأیید و به امضا رسانده٬ حق اقامت٬ تامين امنيت متحصنین و متقاضیان پناهندگی٬ تسريع ثبت مدارک پناهندگان و متحصنین٬ تضمین بررسى سريع جریان پناهندگی مخصوصا در رابطه با اوضاع ایران٬ کمک کردن و یاری رساندن از لحاظ حقوقی؛ وکیل و مترجم.

این خواستها همراه با ۴۰۸ امضا در پشتیبانی‌ از اعتصاب کنندگان توسط نماينده دفتر٬ هيرش جعفرى٬ به مقامات سفارت یونان تحویل داده شد.

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ مرداد ٨٩ – ١٨ اوت ٢٠١٠