نامه سرگشاده به آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل

به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام

بمنظور توقف اعدامها توسط رژیم اسلامی فورا اقدام کنید!

آقای دبیر کل

همانطور که مطلع هستید ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. ما از شما میخواهیم که بمنظور توقف اعدامها در ایران اقدامات لازم را در دستور خود قرار دهید.

رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گیری اش در سال ۱۹۷۹ تاکنون بیش از صد هزار نفر را اعدام کرده است. مردم در ایران تحت حاکمیت یکی از وحشیانه ترین و سرکوبگرترین رژیمهای دیکتاتوری تاریخ معاصر زندگی میکنند. رژیم جمهوری اسلامی باید بخاطر نقض ابتدایی ترین حقوق مدنی و حقوق بشر و اعمال شکنجه و اعدام و سنگسار قویا محکوم شود.

مردم در ایران بخاطر عقاید سیاسی شان، بخاطر داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، بخاطر معتاد بودن، دستگیر و شکنجه و اعدام میشوند. حتی کودکان از این رژیم و جنایتهایش در امان نیستند. تعدادی نوجوانان پسر و دختر بخاطر هم جنس گرا بودن و داشتن رابطه جنسی اعدام شده اند. بنا به گزارش سال ۲۰۰۵ عفو بین الملل، رژیم اسلامی با اعدام حداقل ۹۴ تن در این سال دارای دومین مقام اعدام در سطح جهان است. این تعداد از سال ۲۰۰۵ به بعد افزایش یافته است بطوریکه در سال ۲۰۰۷ تاکنون ۱۷۴ تن اعدام شده اند. این ارقام در حال گسترش است.

اعدام قتل عمد دولتی است. باید غیر قانونی و منع شود. رژیم جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق انسانی شهروندان جامعه باید محکوم شود. رژیم اسلامی نماینده مشروع مردم در ایران نیست و باید از مجامع بین المللی مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اخراج گردد.

ما از شما میخواهیم که بمنظور توقف اعدامها توسط رژیم اسلامی فورا اقدام کنید. مردم ایران رژیم اسلامی را عامل جنایت و بی حقوقی و سرکوبگری و تمامی معضلات گریبانگیر جامعه میدانند. مردم خواهان محاکمه سران جنایتکار این رژیم در دادگاههای بین المللی هستند.

با احترام
علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ آگوست ۲۰۰۷