گفتگو پیرامون کمپین "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام"

یک دنیای بهتر: حزب در ادامه تلاش برای مقابله با تعرض رژیم اسلامی کمپین "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" را در دستور گذاشته است. چرا این کمپین؟

علی جوادی : کمپین "۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام، روز جهانی علیه رژیم ۱۰۰،۰۰۰ اعدام" شکل مشخص و تلاش ویژه حزب ما در عرصه اجتماعی برای مقابله با تعرض رژیم اسلامی به جامعه است. در ۱۰ اکتبر عفو بین الملل، ائتلاف سازمانهای ضد اعدام و همچنین اتحادیه اروپا قطعنامه ای را در اجلاس عمومی سازمان ارائه خواهند داد. این قطعنامه خواهان توقف فوری اعدام در سطح جهان است. علاوه بر اهمیت جهانی مبارزه برای توقف فوری اعدام در سطح جهان و لغو مجازات شنیع اعدام، ما تلاش میکنیم که این مبارزه را به مبارزه علیه رژیم صد هزار اعدام گره بزنیم و اقدامی جهانی را در این شرایط مشخص دنبال کنیم.

کمونیسم کارگری یک رکن مهم مقابله برای برچیدن این بساط آدمکشی طبقه حاکم است. از نظر ما اعدام قتل سازمانیافته و جنایت دولتی است. برای ما تصویب چنین قطعنامه ای و تلاش برای ایجاد منع حقوقی و قانونی برای اعمال مجازات اعدام در سطح جهان اهمیت بسیاری دارد. ما برای پیشبرد موفق این حرکت تلاش میکنیم. از طرف دیگر رژیم جمهوری اسلامی رژیم صد هزار اعدام است. رژیمی است که سنگ بنای آن بر مبنای اعدام و تیرباران و طناب دار گذاشته شده است. اگر در سطح جهان بتوان از "حکومت اعدام" صحبت کرد، مصداق بارز آن رژیم اوباش جمهوری اسلامی است. تلاش ما بر این است که مبارزه برای لغو اعدام را با مبارزه علیه رژیم اعدام گره بزنیم. این تلاشی برای متوقف کردن اعدام در سطح جهان و در هم شکستن بساط اعدام و برپایی چوبه های دار در ایران است.

دنیای بهتر : اهداف این کمپین چیست؟ این کمپین دارای چه ویژگی هایی است؟

علی جوادی : این کمپین دارای دو هدف اساسی است؛ از یک طرف ما تلاش میکنیم به مبارزه علیه اعدام در سطح جهان ابعادی گسترده تر ببخشیم. نقش واقعی این بساط ضد انسانی در مقابله با جامعه را نشان دهیم. اعدام جنایتی شنیع است. بدون هیچ قید و شرط و اما و اگری باید برچیده شود. برای ما توقف فوری اعدام تنها یک گام در برچیدن بساط اعدام در سطح جهان است. از طرف دیگر ما میکوشیم که در این روز رژیم جمهوری اسلامی را به مٽابه رژیم چوبه های دار در دنیا بیش از هر زمان افشاء و ایزوله کنیم. تعرض گسترده کنونی اش به مردم را در هم بشکنیم. گره زدن مبارزه علیه اعدام با مبارزه علیه رژیم اعدام بعد ویژه ای است که حزب ما میکوشد به این جنبش ببخشد. ما نیروی "زمینی" این حرکت انسانی را میخواهیم به میدان بکشیم. 

دنیای بهتر : پیروزی این کمپین را حزب چه تعریف کرده است؟

علی جوادی: ما خواهان تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل هستیم. اما این پایان کار ما در مبارزه علیه اعدام در سطح جهان نیست. این گام باید با منع قانونی و حقوقی اعدام در سطح جهان دنبال شود. رژیمهای متکی بر اعدام از جمله رژیم اسلامی، چین، و آمریکا و عربستان سعودی که دارای بیشترین تعداد اعدام در سطح جهان هستند، باید تحت یک فشار بین المللی قرار گیرند. از طرف دیگر ما میخواهیم مردم مترقی جهان، بشریت متمدن، بدانند که رژیم اسلامی مشغول انجام چه جنایات هولناکی بر علیه مردمی است که حکومت اسلامی را نمیخواهند. فقر و فلاکت و استبداد و حجاب و آپارتاید جنسی و اعدام و شکنجه را نمیخواهند. میخواهند انسانی زندگی کنند. امروزی زندگی کنند. میخواهند آزاد و برابر و مرفه زندگی کنند. ما میکوشیم کمپین علیه اعدام به مبارزه علیه رژیم اسلامی اعدام گره بخورد. این دو پدیده باید با هم در اذهان جامعه بشری تداعی شوند.

دنیای بهتر: حزب تاکید بسیاری در اجتماعی بودن کمپین و "کار بزرگ" کرده است. این کمپین چگونه این هدف اجتماعی حزب را میتواند متحقق کند؟

علی جوادی: حزب ما در عین احترام برای هر تلاش کوچک و هر قدمی جهت احقاق حقوق مردم، نمیخواهد خود را در گیر اقدامات از نظر اجتماعی کوچک و حاشیه ای کند. دنیایی امروز صحنه تحولات و رویدادهای بزرگ است. ما میخواهیم بازیگر سیاسی این تحولات باشیم. این کمپین و حرکتی را که حزب اتحاد کمونیسم کارگری شروع کرده است دارای چنین ویژگی هایی است. مبارزه علیه اعدام یک مبارزه جهانی و گسترده است. جریانات متعددی را در برمیگیرد. گره زدن مبارزه علیه رژیم اسلامی به مبارزه جهانی علیه اعدام معنای زمینی و موثر به مقابله با اعدام می بخشد. به این مبارزه ابعاد اجتماعی و جهانی میدهد.  

دنیای بهتر: تاکیدات مبارزاتی این کمپین کدامها هستند؟ آیا کار "لابیستی" هم در دستور دارید؟ نقطه تمرکز این کمپین کجاست؟ آیا این کمپین یک پروژه "خارج کشوری" است؟

علی جوادی: ما مانعی برای کار "لابیستی" نداریم. تلاش میکنیم که در مجمع ان جی او ها در سازمان ملل حضور داشته باشیم و در این عرصه هم سیاستهای خودمان را پیش ببریم. بدین منظور با برخی از نهادهایی که دارای چنین امکاناتی هستند تماس گرفته ایم. اما تلاش ما عمدتا بر فشار از "پائین" استوار است. ما میکوشیم که به یک جنبش عمومی علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام دامن بزنیم. اساس کار ما روی افکار عمومی است. اما این کمپین به هیچوجه یک کمپین "خارج کشوری" نیست. مسلما وجود آزادیهای مدنی در خارج از ایران امکان اقدام گسترده و میدان وسیعتری برای بازی به ما میدهد اما این کمپین به خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی ایران تعلق ندارد. پیشبرد این کمپین در داخل کشور ویژگی ها و تفاوتهای خود را دارد. همچنین از تمامی نهادهای ضد اعدام میخواهیم که وسیعا در این امر جهانی دخیل شوند. این کمپین را از آن خودشان بدانند.   

دنیای بهتر: چگونه میتوان در این شرایط جنبه "داخل کشوری" این کمپین را پیش برد؟

علی جوادی: ویژگی های "داخل کشور" ابعاد متمایزی به این کمپین میدهد. مبارزه علیه اعدام دارای سابقه و زمینه معینی در دوران اخیر در ایران است. جنبش آزادی و برابری یک رکن اساسی مبارزه علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام است. نیروهای بسیاری علیه اعدام و مجازات اعدام به یمن فعالیت های گسترده جنبش ما موضع گیری کرده اند. فضای سیاسی جامعه به میزان زیادی در ضدیت با اعدام و قتل عمد دولتی است. باید تلاش کرد که نیروهای مدافع لغو مجازات اعدام به این حرکت گسترده در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) بپیوندند. نفس اعلام "اعدام نه" در ایران با توجه به توازن قوای سیاسی موجود جوهر فشرده سیاست این کمپین ما را منعکس خواهد کرد. از هم اکنون باید برای ایجاد فضای سیاسی لازم بطور گسترده اقدام کرد. مسلما فعالین این جنبش میتوانند ظرایف پیشبرد این حرکت را در داخل کشور تنظیم و تعیین کنند. ابعاد ریز و جوانب سازمانی قضیه را باید به عهده فعالین این جنبش در محل گذاشت.

دنیای بهتر: این کمپین به ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام گره خورده است. معنای پیروزی این کمپین چیست؟

علی جوادی: در مورد معنای پیروزی در سئوالات قبلی مختصری اشاره کردم. صدور قطعنامه برای متوقف کردن اعدام در جهان به جنبش ما امکانات گسترده و تازه ای میدهد. باید در صورت پیروزی این پیروزی را جشن گرفت. باید در پیروزی این جنبش مدنیت و انسانیت وسیعا شریک و سهیم شد. این پیروزی میتواند نقطه عطفی در تاریخ مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سطح جهان باشد. ما برای پیروزی تلاش میکنیم و باید برای آن آماده باشیم. اما قبل از آن اقدامات زیادی تا ده اکتبر باید انجام دهیم.

دنیای بهتر: اقدامات و گامهای بعدی برای پیشروی کدامست؟

علی جوادی:ما همگان را به پیوستن به این کمپین فرا میخوانیم. این کمپین میتواند جایگاه تاریخی ای در مبارزه علیه اعدام و رژیم اسلامی ایفا کند. ما از تمامی نیروهای کمونیسم کارگری انتظار داریم که به دور از هر گونه "رقابت های" سازمانی به این کمپین بپیوندند. ما این کمپین را اعلام کرده ایم، مبتکر آن شده ایم، اما این کمپین فقط متعلق به ما نیست.

ما از واحدهای کشورهای خود انتظار داریم که در سطح خارج کشور پرچمدار راه اندازی تجمعات اعتراضی در این روز شوند. از همگان دعوت کنند تا در این روز در مکانهایی که مناسب دست به اقدام اعتراضی بزنند. سیاست ما روشن و صریح است. علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام. برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، برای لغو تمامی احکام اعدام، برای توقف فوری تعرض علیه زنان و جوانان. ما خواهان برگزاری گسترده ترین اعتراضات در این روز در سطح جهان هستیم. بی قید و شرط علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام.  از طرف دیگر ما باید تلاش کنیم که بزرگترین تجمع در نیویورک برگزار شود. *