مهر کام پارس ایران خودرو
کار 24 ساعته٬ اعتراض متحد کارگران عليه اخراج !

بنا به خبر دريافتى٬ کیانمهر پاسدار جنایتکار دیروز، سرمایه دار و مدیر امروز شرکت مهر کام پارس ایران خودرو که سال پیش با انواع وعده دروغ به کارگران و با حمایت باندهای فاسد حکومتی وارد مهرکام پارس شد٬ اینروزها بد جوری ماهیت کثیف و ضد کارگریش در میان کارگران رو شده است.

ادامه کاری دو شیفت 12 ساعته سنگین و توانفرسا به جای 3 شیفت 8 ساعته کاری که از 7 ماه پیش به کارگران تحمیل شده همچنان ادامه دارد. جناب کیانمهر و همدستانش به این هم راضی نیستند. در دو هفته گذشته به بهانه حجم زیاد کار و اجرای سفارشات ایران خودرو و افزایش تولید٬ البته برای کسب سود بیشتر٬ بمدت یک هفته طرح جنایتکارانه کار 24 ساعته و شبانه روزی را علیه کارگران به اجرا در آوردند. فشار 24 ساعته کار، بیخوابی و خستگی مفرط و مداوم و حتی ندیدن خانواده به مدت یک هفته٬ کارگران را تا مرز تلاشی و مرگ و اعتراض به پیش برده است. به دنبال اجرای این طرح وحشیانه و ضد کارگری، بیش از 340 نفر از کارگران واحد سپر سازی در اعتراض به این شیوه وحشیانه کار بطور هماهنگ سه روز کارى یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه را تعطیل نموده و بر سر کار حاضر نشدند.

به دنبال این اقدام و اعتراض کارگران، کیانمهر با خشم و عصبانیت و با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت اسامی 10 تن از کارگران معترض را بعنوان اخراج از کار معرفی و تعیین میکند. کارگران اخراجی با اتحاد خود و با همبستگی و حمایت دیگر کارگران واحد سپر سازی علیه کیانمهر و شرکای دزدش دست به اعتراض پر شور و گسترده ای میزنند. بسرعت "خطر" اعتصاب و اعتراض به دیگر بخشهای مهر کام پارس سرایت میکند. کیانمهر و اوباش حراست که تا قبل از این حکم اخراج کارگران را صادر نموده و بر اجرایش پای می فشردند با ترس و وحشت از اعتصاب و اتحاد کارگری با دستپاچگی و عجله برای کنترل اوضاع حکم اخراج کارگران را پس میگیرند.

از طرف دیگر از یکماه پیش به دستور کیانمهر مبلغ اضافه کاری کارگران در روزهای تعطیل را نیز به مانند روزهای عادی یعنی نصف مبلغ محاسبه و پرداخت میکنند! این دزدی آشکار خشم و اعتراض سراسری کارگران را برانگیخته است .ابطال فوری هرگونه حکم اخراج، بازگشت به 3 شیفت 8 ساعته کاری به روال سابق، محاسبه و پرداخت مبالغ اضافه کاری روزهای تعطیل به روش روزها و ایام تعطیل از جمله خواستهای فوری و مبرم کارگران مهر کام پارس است .

رفقای کارگر !
امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، حق تشکل و اعتصاب، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، برخورداری از مسکن، رفاه و آموزش و بهداشت و ... حق مسلم و ابتدایی ماست که امروز در زیر سم سودجویان قاتل و جنایتکاری امثال کیانمهرها لگد مال شده است. زنده باد اتحاد کارگری، درود بر کارگران سپر سازی مهر کام پارس .

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو با بیش از 3500 کارگر قراردادی و سفید امضا، با دستمزدهای 303 هزار تومانی، فعلا با دو شیفت 12 ساعته کاری واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مراکز اصلی تولید انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی ایران خودرو میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٩ تير ١۳۸۹ – ٣٠ ژوئن ۲۰١۰