گزارش٬
اعتراض کشاورزان روستاهاى تابع ديواندره
پدرام شاهرخى

طى چند روز اخير٬ کشاورزان زحمتکش روستاهاى ديواندره که تعداد زيادى از آنها گندم هايشان را برداشت کرده، طبق روال معمول براى تحويل به "سيلو" يا انبار گندم مراجعه کردند. اما سيلو از تحويل گرفتن گندم کشاورزان خوددارى ميکند. هم اکنون بيش از ١٠٠ نفر از کشاورزان روستاهاى توابع ديواندره در جلوى سيلوى اين شهر تجمع کرده و خواهان رسيدگى به اين وضعيت و تحويل گندم هايشان هستند. بهانه سيلو اين است که انبارها پر شده و ظرفيت نداريم. اما اين يک دروغ آشکار است که توسط کارمندان اعلام شده چون هنوز آغاز فصل انبار سيلوها است. همينطور کارگرانى که در اين سيلوها کار ميکنند به مردم گفته اند که سيلوها خالى هستند.

در حاشيه اين مسئله بحثهاى مختلفى مطرح است. برخى عدم تحويل گرفتن گندم توسط سيلو را بى پولى  دولت براى خريد اين گندمها و پرداخت پول به کشاورزان ميدانند و بهانه پر شدن سيلوها براى پوشاندن اين ورشکستگى است. بحث ديگر اينست که دولت٬ طبق اعلام خودشان٬ بخاطر پيش بينى خشکسالى مقدار زيادى گندم وارد کشور کرده و اين گندم اضافى الان در انبارهاى دولت است و در نتيجه از خريد گندم کشاورزان خوددارى ميکند . يک بحث ديگر اينست که سال قبل دولت براى خريد اين گندمها برنامه اش اين بوده که به کشاورزان اعلام ميکرد که در بانک ملت حسابى را به اسم حساب خريد گندم باز کنند و پس از تحويل گندمشان به سيلو با دادن اين شماره حساب به مسئول سيلو پول به حسابهاى آنها طى دو روز ريخته ميشود اما امسال دولت از اعلام اين مسئله و اعلام باز کردن حساب هم خوددارى کرده است.  بعضى از کشاورزان ميگويند که شايعه اينست که بعد از اين هدفمند کردن يارانه ها دولت ديگر سهميه نانوائى هاى روستاها را نميدهد و ميخواهد کشاورزها گندمشان را براى خودشان نگاهداشته و از آن نان درست کنند! در اين ميان فساد ادارى که ديگر همه جا بيداد ميکند عاملى شده که کارمندان اين سيلو با گرفتن رشوه گندم تعدادى را که آشنا يا پارتى دارند از کشاورزان تحويل ميگيرند.

اين در حالى است که اين زحمتکشان روستائى با زحمت زيادى اين محصول ناچيز را توليد کردند و منبع درآمد اصلى تعداد زيادى از آنهاست. در حال حاضر چند روز است که بيش از ١٠٠ کشاورز با ماشينهاى پر گندم دم سيلو ميخوابند با اين اميد که گندمشان را از آنها بخرند. اين زحمتکشان بشدت خسته٬ مضطرب و نگران هستند و دست به تجمع اعتراضى زدند. *