گزارش تظاهراتهاى ۳۰ خراد در دفاع از جنبش ٱزاديخواهانه مردم بر عليه رژيم اعدام و جنايت در تورنتو كانادا!  

۳۰خرداد ۶۰سالگرد قتل عام و نسل کشی وحشیانه هزاران هزار انسان کمونیست، آزادیخواه و مخالفين سياسى  به دست جانیان اسلامی است. روز تولد خونین حکومت جهل و جنایت اسلامی سرمایه  است. چوڀه هاى دار براه انداختند و يكى از وحشيانه ترين قتل عام هاى قرن بيستم را در ايران رقم زدند. ۳۰ خرداد ۸۸ روز قتل نداها وبسيارى ديگر است. در ۳۰خرداد ۸۸ جنايتکاران رژيم اسلامی به دستور خامنه اى به مردم وحشيانه يورش بردند و مردم را در خيابان به گلوله بستند. بسیاری دیگر را در زندان زير شکنجه و تجاوز به قتل رساندند. خرداد ۸۸ دنباله خرداد ۶۰است. ادامه يک تاريخ است. قربانيان مردم اند و قاتلان رژيم جنايت كار اسلامى است۔

در سالروز۳۰ خرداد ۶۰ و ۳۰ خرداد ۸۸ و درسالروز قتل عام آزاديخواهان و مخالفين سياسى توسط جمهورى اسلامى، ۲ تظاهرات درمنطقه نورت يورك تورنتو در ۱۸ و ۲۰ ژوئن توسط سازمانهاى كمونيست و چڀ برگزارشد. تظاهر كنندگان با سخنرانيها و شعارهاى كوبنده، خواهان سرنگونی رژيم اسلامي، خواهان ٱزادى زندانيان سياسى و خواهان محاكمه سران جنايتكار اسلامی بجرم جنايت بر عليه بشريت شدند. شعارهاى زنده باد سوسياليسم، زنده باد ٱزادى، زنده باد برابری در منطقه طنين افكن بود.
حزب اتحاد كمونيسم كارگرى در اين دو تظاهرات شركت فعال داشت. سخنرانان حزب در اين تظاهرات، فخرى جواهرى، كيوان رحمانی و محمود احمدی بودند. آنها در سخنرانى هايشان به اين اشاره كردند كه جنبش سبز مذبوحانه  تلاش دارد تا تاریخ سی خرداد ۶۰ را زیر خاک کند و آنرا با روز ندا به دنیا باز معرفی کند. درست است كه ندا به سمبل جنبش ٱزاديخوانه مردم بدل شده است، اما تلاش مذبوحانه جنبش سبز برای تبدیل روز سی خرداد به "روز ندا" تلاشی آگاهانه برای زیر خاک کردن سی خرداد 60 و تمام آن تاریخ خونین و ننگینی است كه همه اين جنايتكاران اسلامی از قبيل موسوى، كروبي، رفسنجانی، و خاتمی در ٱن دست داشتند. اما ما نخواهیم گذاشت. ما یاد ندا را بهمراه بیش از صد هزار انسانی که در دهه شصت در زندان های رژیم شکنجه و اعدام شدند، گرامی می داریم. ما تمام جانیان و همدستان شان را به دنیا معرفی خواهیم کرد. این رژیم را به زیر می کشیم و در تریبونال های مردمی تمام این جنایتکاران را به محاکمه خواهیم کشید. سی خرداد باید بعنوان یک روز سیاه و خونین در تاریخ مردم ایران و بشریت به ثبت رسد. ما این کار را تضمین خواهیم کرد.

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری- تشكیلات كانادا

۲۲ ژوئن۲۰۱۰