٣٠ خرداد را فراموش نکنيم!

انگار ديروز بود٬ با همين آدمها در دو جناح حکومت٬ فقط رهبرشان خمينى بود. فرصت کمى از انقلاب ۵٧ گذشته بود که حکومت وقت در ٣٠ خرداد سال ۶٠ به مخالفين سياسى يورش آورد و قتل عام وسيعى را آغاز کرد. قتل عامى شبيه به آشويتس در آلمان٬ شبيه به قتل عامهاى اندونزى و شيلى. بدستور خمينى و با رياست جمهورى خامنه اى و نخست وزيرى مير حسين موسوى و گوش به فرمان بودن دسته جمعى شخصيتهاى حکومتى از هر جناح٬ هولاکاست اسلامى را در ايران راه انداختند و هر گوشه ايران را خاوران کردند.

در ٣٠ خرداد ٨٨ بخشى از اين جنايتکاران به دستور خامنه اى به مردم يورش بردند و نداها٬ سهرابها٬ اشکان ها٬ ترانه ها و بسيارى ديگر را يا در خيابان با گلوله و يا در زندان زير شکنجه و تجاوز به قتل رساندند. اعدام زندانيان سياسى فرزاد کمانگر و ديگران نيز ادامه همين جنايات وقتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت است. خرداد ٨٨ به خرداد ۶٠ وصل است و ادامه يک تاريخ است. مجريان اين قتلها نيز همان حکومت و قربانيانش هم همان مردم اند. نه ميتوان ٣٠ خرداد ٨٨ را بجاى ٣٠ خرداد ۶٠ گذاشت و نه ميتوان روز قتل نداها را بى اهميت کرد. مسئول اين جنايتها حکومت جمهورى اسلامى است. جنبش آزاديخواهانه هيچکدام از اين جنايتها را نه فراموش ميکند و نه بر جانيان ميبخشد.

در سالروز قتل عام آزاديخواهان و مخالفين سياسى توسط جمهورى اسلامى جمع ميشويم و بر سرنگونى نظام جمهورى اسلامى٬ بر نفى مجازات اعدام و حکومت اعدام تاکيد ميکنيم. سران و کاربدستان در جنايت عليه مردم در سه دهه گذشته بايد در دادگاههاى علنى و عادلانه محاکمه شوند. شورا همه شما عزيزان را در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی٬ برای لغو شکنجه و مجازات اعدام٬ برای آزادی زندانیان سیاسی و گراميداشت جانباختگان راه آزادى به شرکت در تظاهرات  دعوت ميکند.

 

يکشنبه ٢٠ يونى٬ برابر با ٣٠ خرداد٬ ساعت 2 بعدازظهر
بالاى ميدان سرگل مقابل کتابفروشى- بوک هاندل

                                                           
شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
١۴ ژوئن ٢٠١٠
www.shora.se
Mobil: 0701502011
shoraye1@gmail.com